خرید نهال

امور نمایندگی ها

محوطه و فضای سبز

گلهای آپارتمانی و زینتی

نهال های غیر مثمر

نهال های مثمر

آلو و گوجه

 آلو و گوجه

هر دو از خانواده ی Rosaceae و از جنس Prunus هستند و تشابه زیادی با هم دارند. دو گونه از میوه های هسته دارند که میوه آبدار و لذیذی دارند.

تفاوت بین گوجه با آلو، گذشته از شکل ظاهری، رنگ میوه، برگ و قامت درخت، اختلاف میان طعم و مزه ی آنهاست؛ به این معنی که گوجه ها را حتی به صورت سبز کال و نارس در ایران مصرف می کنند. حال آنکه آلوها تا مرحله ی نهایی و بلوغ، گس و غیر قابل مصرف هستند.