خرید نهال

امور نمایندگی ها

محوطه و فضای سبز

گلهای آپارتمانی و زینتی

نهال های غیر مثمر

نهال های مثمر

نهال آلو

آلو،درخت آلو،نهال آلو

 

نهال آلو بومی آسیا محسوب می شود . مرکز پیدایش برای آلوها تعیین کرده که عبارتند از پاپ برای prunus domestica ( آلوی اروپایی)، آسیای غربی برای p. insititia  (الوی دامسن damson plum )، آسیای غربی و اسیای مرکزی برای p. cerasifera  (آلوی آگیلاسی)، چبن برای p. salicina( آلوی ژاپنی)، و امریکای شمالی برای p. americama (آلوی امریکایی) تعیین نموده است. لیکن اغلب ارقام تجاری متعلق به گروه آلوی اروپایی هستند.

 

انواع آلو،انواع درخت آلو،انواع نهال آلو:

آلوهای اروپایی

ارقام نهال آلو-با نام علمی domestica.P این نوع آلوها نسبت به سرمای هوا مقاومت دارند.

واریته های آلوهای اروپایی به سه گروه عمده ی زیر طبقه بندی می شوند:

 

 

آلو لومبارد (Lombard)-نهال آلو لومبارد (Lombard)-نهال آلو رقم لومبارد (Lombard)-درخت آلو لومبارد (Lombard)-درخت آلو رقم لومبارد (Lombard)-نهال یکساله 1ساله آلو لومبارد (Lombard)-نهال دوساله 2ساله آلو لومبارد (Lombard)-نهال سه ساله 3ساله آلو لومبارد (Lombard)-نهال سایز بزرگ آلو لومبارد (Lombard)-فروش نهال آلو لومبارد (Lombard)-خرید نهال آلو لومبارد (Lombard)

نهال آلوی لومبارد (Lombard)

انواع نهال آلو-میوه های بزرگ قرمز یا ارغوانی رنگ و بیضی شکلی دارند و بیشتر برای تازه خوری مصرف می شوند. از انواع این گروه لومبارد و ویکتوریا (Victoria) می شود نام برد.

 

کد شناسایی خرید نهال آلو لومبارد : 1350

قیمت خرید نهال آلوی لومبارد  (ریشه ای) : 6000الی 9000تومان قیمت خرید نهال آلوی لومبارد (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال آلوی لومبارد پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال آلوی لومبارد پایه رویشی (گلدانی) : از 18000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال آلو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال آلو و شرایط وام انواع نهال آلو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

آلو یلواگ (Yellow Egg)-نهال آلو یلواگ (Yellow Egg)-نهال آلو رقم یلواگ (Yellow Egg)-درخت آلو یلواگ (Yellow Egg)-درخت آلو رقم یلواگ (Yellow Egg)-نهال یکساله 1ساله آلو یلواگ (Yellow Egg)-نهال دوساله 2ساله آلو یلواگ (Yellow Egg)-نهال سه ساله 3ساله آلو یلواگ (Yellow Egg)-نهال سایز بزرگ آلو یلواگ (Yellow Egg)-فروش نهال آلو یلواگ (Yellow Egg)-خرید نهال آلو یلواگ (Yellow Egg)

 

نهال آلوی یلواگ (Yellow Egg)

نهال آلو پیوندی-آلوهای بزرگ، زرد کمرنگ با قرمز لاکی و بیضی شکلی هستند، که میوه ی آنها شیرین و طعم زردآلو دارند. از جمله این گروه دراپ (Golden drop) و سیلوربرون (Silver prune) هستند.

 

کد شناسایی خرید نهال آلو یلواگ : 1351

قیمت خرید نهال آلوی یلواگ (ریشه ای) : 6000الی 9000تومان قیمت خرید نهال آلوی یلواگ (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال آلوی یلواگ پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال آلوی یلواگ پایه رویشی (گلدانی) : از 18000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال آلو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال آلو و شرایط وام انواع نهال آلو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

آلو  خشکباری-نهال آلو  خشکباری-نهال آلو رقم  خشکباری-درخت آلو  خشکباری-درخت آلو رقم  خشکباری-نهال یکساله 1ساله آلو  خشکباری-نهال دوساله 2ساله آلو  خشکباری-نهال سه ساله 3ساله آلو  خشکباری-نهال سایز بزرگ آلو  خشکباری-فروش نهال آلو  خشکباری-خرید نهال آلو  خشکباری

 

نهال آلوی خشکباری

نهال آلو اصلاح شده-یک گروه از آلوهای هسته جدا که میوه های به رنگ ارغوانی مایل به آبی دارند، در اروپا آن را به صورت خشک و به حالت برگه مصرف می کنند، از انواع این آلوها، استنلی (Stanley) را نام برد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال آلو خشکباری: 1352

قیمت خرید نهال آلوی خشکباری (ریشه ای) : 6000الی 9000تومان قیمت خرید نهال آلوی خشکباری (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال آلوی خشکباری پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال آلوی خشکباری پایه رویشی (گلدانی) : از 18000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال آلو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال آلو و شرایط وام انواع نهال آلو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

آلو شایرو-نهال آلو شایرو-نهال آلو رقم شایرو-درخت آلو شایرو-درخت آلو رقم شایرو-نهال یکساله 1ساله آلو شایرو-نهال دوساله 2ساله آلو شایرو-نهال سه ساله 3ساله آلو شایرو-نهال سایز بزرگ آلو شایرو-فروش نهال آلو شایرو-خرید نهال آلو شایرو

 

نهال آلوی شایرو

نهال آلو زودبازده-زرد مایل به سبز، گرد کمی کشیده، حجم میوه کوچک، شیرین میخوش، در اواسط تیر ماه می رسد. کشت آن امروز توسعه ی زیادی یافته است.

 

کد شناسایی خرید نهال آلو شایرو: 1353

قیمت خرید نهال آلوی شایرو (ریشه ای) : 6000الی 9000تومان قیمت خرید نهال آلوی شایرو (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال آلوی شایرو  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال آلوی شایرو پایه رویشی (گلدانی) : از 18000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال آلو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال آلو و شرایط وام انواع نهال آلو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

آلو سانتارزا-نهال آلو سانتارزا-نهال آلو رقم سانتارزا-درخت آلو سانتارزا-درخت آلو رقم سانتارزا-نهال یکساله 1ساله آلو سانتارزا-نهال دوساله 2ساله آلو سانتارزا-نهال سه ساله 3ساله آلو سانتارزا-نهال سایز بزرگ آلو سانتارزا-فروش نهال آلو سانتارزا-خرید نهال آلو سانتارزا

 

نهال آلوی سانتارزا

بهترین نهال آلو-میوه های گرد کمی کشیده ی بزرگ دارند، به رنگ بنفش تا قرمز لاکی و گوشت میوه کهربایی است که در نزدیکی پوست میوه قرمز رنگ شده است. طعم میوه شیرین میخوش است و در اواسط تیر ماه می رسد. این رقم تمایل به سال آوری دارد.

 

کد شناسایی خرید نهال آلو سانتارزا : 1354

قیمت خرید نهال آلوی سانتارزا (ریشه ای) : 6000الی 9000تومان قیمت خرید نهال آلوی سانتارزا (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال آلوی سانتارزا پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال آلوی سانتارزا پایه رویشی (گلدانی) : از 18000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال آلو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال آلو و شرایط وام انواع نهال آلو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

آلو قطره طلا (Golden drop)-نهال آلو قطره طلا (Golden drop)-نهال آلو رقم قطره طلا (Golden drop)-درخت آلو قطره طلا (Golden drop)-درخت آلو رقم قطره طلا (Golden drop)-نهال یکساله 1ساله آلو قطره طلا (Golden drop)-نهال دوساله 2ساله آلو قطره طلا (Golden drop)-نهال سه ساله 3ساله آلو قطره طلا (Golden drop)-نهال سایز بزرگ آلو قطره طلا (Golden drop)-فروش نهال آلو قطره طلا (Golden drop)-خرید نهال آلو قطره طلا (Golden drop)

 

نهال آلوی قطره طلا (Golden drop)

قیمت نهال آلو-زرد طلایی، گرد، اندکی نوک دار و کشیده وزن متوسط، تاریخ رسیدن آن اواسط تا اواخر تیر ماه است. تمایل به سال آوری دارد.

 

کد شناسایی خرید نهال آلو قطره طلا: 1355

قیمت خرید نهال آلوی قطره طلا (ریشه ای) : 6000الی 9000تومان قیمت خرید نهال آلوی قطره طلا (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال آلوی قطره طلاپایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال آلوی قطره طلا پایه رویشی (گلدانی) : از 18000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال آلو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال آلو و شرایط وام انواع نهال آلو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

آلو بوربانک-نهال آلو بوربانک-نهال آلو رقم بوربانک-درخت آلو بوربانک-درخت آلو رقم بوربانک-نهال یکساله 1ساله آلو بوربانک-نهال دوساله 2ساله آلو بوربانک-نهال سه ساله 3ساله آلو بوربانک-نهال سایز بزرگ آلو بوربانک-فروش نهال آلو بوربانک-خرید نهال آلو بوربانک

 

نهال آلوی بوربانک

فروش نهال آلو-رنگ متن سبز با گونه ی قرمز، گرد، درشت، کمی میخوش است که تاریخ رسیدن آن اوایل مرداد ماه است و تمایل به سال آوری دارد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال آلو بوربانک: 1356

قیمت خرید نهال آلوی بوربانک (ریشه ای) : 6000الی 9000تومان قیمت خرید نهال آلوی بوربانک (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال آلوی بوربانک پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال آلوی بوربانک پایه رویشی (گلدانی) : از 18000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال آلو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال آلو و شرایط وام انواع نهال آلو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

آلو بخارا-نهال آلو بخارا-نهال آلو رقم بخارا-درخت آلو بخارا-درخت آلو رقم بخارا-نهال یکساله 1ساله آلو بخارا-نهال دوساله 2ساله آلو بخارا-نهال سه ساله 3ساله آلو بخارا-نهال سایز بزرگ آلو بخارا-فروش نهال آلو بخارا-خرید نهال آلو بخارا

 

نهال آلوی بخارا

خرید نهال آلو-مبدا این رقم بخاراست و شاخه های مایل به زاویه ی تقریباً باز دارد. شکل میوه گرد و کمی کشیده و رنگ آن بنفش سیر است. طعم میوه ملس و نسج آن به نسبت نرم و آبدار است. رنگ گوشت میوه سبز حنایی و هسته به نسج کمی می چسبد. نوع مصرف آن تهیه ی برگه است. خاصیت انباری بسیار خوبی دارد.

 

کد شناسایی خرید نهال آلو بخارا: 1357

قیمت خرید نهال آلوی بخارا (ریشه ای) : 6000الی 9000تومان قیمت خرید نهال آلوی بخارا (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال آلوی بخارا پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال آلوی بخارا پایه رویشی (گلدانی) : از 18000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال آلو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال آلو و شرایط وام انواع نهال آلو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

آلو تخم مرغی لواسان-نهال آلو تخم مرغی لواسان-نهال آلو رقم تخم مرغی لواسان-درخت آلو تخم مرغی لواسان-درخت آلو رقم تخم مرغی لواسان-نهال یکساله 1ساله آلو تخم مرغی لواسان-نهال دوساله 2ساله آلو تخم مرغی لواسان-نهال سه ساله 3ساله آلو تخم مرغی لواسان-نهال سایز بزرگ آلو تخم مرغی لواسان-فروش نهال آلو تخم مرغی لواسان-خرید نهال آلو تخم مرغی لواسان

 

نهال آلوی تخم مرغی لواسان

تولید نهال آلو-رنگ میوه بنفش تیره، فرم تخم مرغی، میوه ی درشت، شیرین و کمی میخوش است . تاریخ رسیدن میوه اوایل مرداد ماه و قابل خشک کردن است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال آلو تخم مرغی لواسان: 1358

قیمت خرید نهال آلوی تخم مرغی لواسان(ریشه ای) : 6000الی 9000تومان قیمت خرید نهال آلوی تخم مرغی لواسان (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال آلوی تخم مرغی لواسان پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال آلوی تخم مرغی لواسان پایه رویشی (گلدانی) : از 18000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال آلو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال آلو و شرایط وام انواع نهال آلو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

آلو زرد اراک-نهال آلو زرد اراک-نهال آلو رقم زرد اراک-درخت آلو زرد اراک-درخت آلو رقم آلو زرد اراک-نهال یکساله 1ساله آلو زرد اراک-نهال دوساله 2ساله آلو زرد اراک-نهال سه ساله 3ساله آلو زرد اراک-نهال سایز بزرگ آلو زرد اراک-فروش نهال آلو زرد اراک-خرید نهال آلو زرد اراک

 

نهال آلو زرد اراک

نهالستان آلو-رنگ میوه زرد مایل به سبز، فرم بیضی، حجم متوسط، شیرین ولی کمی میخوش است. تاریخ رسیدن میوه اواسط شهریور ماه است. تمایل به سال آوری دارد. میوه قابل خشک کردن است.

 

 

 

کد شناسایی خرید نهال آلو زرد اراک: 1359

قیمت خرید نهال آلوی زرد اراک (ریشه ای) : 6000الی 9000تومان قیمت خرید نهال آلوی زرد اراک (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال آلوی زرد اراک پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال آلوی زرد اراک پایه رویشی (گلدانی) : از 18000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال آلو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال آلو و شرایط وام انواع نهال آلو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

گوجه   بلوفای-نهال گوجه   بلوفای-نهال گوجه   رقم  بلوفای-درخت گوجه   بلوفای-درخت گوجه   رقم بلوفای-نهال یکساله 1ساله گوجه   بلوفای-نهال دوساله 2ساله  گوجه   بلوفای-نهال سه ساله 3ساله  گوجه   بلوفای-نهال سایز بزرگ گوجه   بلوفای-فروش نهال  گوجه   بلوفای-خرید نهال گوجه   بلوفای

 

نهال آلو بلوفای

نهالستان آلو پیوندی-در گروه آلو و گوجه های اروپایی قرار می گیرد که اهمیت تجاری دارند. میان رس بوده و نیاز به گرده زا ندارد. میوه تخم مرغی با اندازه درشت، هسته جدا ، رنگ پوست آبی و رنگ گوشت زرد است.

 

کد شناسایی خرید نهال آلو بلوفای: 1360

قیمت خرید نهال آلوی بلوفای (ریشه ای) : 6000الی 9000تومان قیمت خرید نهال آلوی بلوفای (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال آلوی بلوفای پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال آلوی بلوفای پایه رویشی (گلدانی) : از 18000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال آلو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال آلو و شرایط وام انواع نهال آلو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

گوجه   استنلی-نهال گوجه   استنلی-نهال گوجه   رقم  استنلی-درخت گوجه   استنلی-درخت گوجه   رقم استنلی-نهال یکساله 1ساله گوجه   استنلی-نهال دوساله 2ساله  گوجه   استنلی-نهال سه ساله 3ساله  گوجه   استنلی-نهال سایز بزرگ گوجه   استنلی-فروش نهال  گوجه   استنلی-خرید نهال گوجه   استنلی

 

نهال آلو استنلی

نهالستان آلو موسسه تحقیقات و اصلاح بذرونهال-میان رس ، عدم نیاز به گرده زا ، شکل میوه تخم مرغی با اندازه متوسط، هسته جدا رنگ پوست آبی ، رنگ گوشت زرد، مصرف تازه خوری و خشک دارد.

 

کد شناسایی خرید نهال آلو استنلی: 1361

قیمت خرید نهال آلوی استنلی (ریشه ای) : 6000الی 9000تومان قیمت خرید نهال آلوی استنلی (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال آلوی استنلی پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال آلوی استنلی پایه رویشی (گلدانی) : از 18000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال آلو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال آلو و شرایط وام انواع نهال آلو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

گوجه   پرزیدنت-نهال گوجه   پرزیدنت-نهال گوجه   رقم  پرزیدنت-درخت گوجه   پرزیدنت-درخت گوجه   رقم پرزیدنت-نهال یکساله 1ساله گوجه   پرزیدنت-نهال دوساله 2ساله  گوجه   پرزیدنت-نهال سه ساله 3ساله  گوجه   پرزیدنت-نهال سایز بزرگ گوجه   پرزیدنت-فروش نهال  گوجه   پرزیدنت-خرید نهال گوجه   پرزیدنت

 

نهال آلو پرزیدنت

نهالستان آلو جهاد کشاورزی-دیر رس بوده و نیاز به گرده زا دارد. شکل میوه تخم مرغی با اندازه درشت و هسته جدا، رنگ پوست میوه ارغوانی ، رنگ گوشت زرد ، مصرف تازه خوری دارد.

 

کد شناسایی خرید نهال آلو پرزیدنت: 1362

قیمت خرید نهال آلوی پریدیزنت (ریشه ای) : 6000الی 9000تومان قیمت خرید نهال آلوی پریدیزنت (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال آلوی پریدیزنت پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال آلوی پریدیزنت پایه رویشی (گلدانی) : از 18000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال آلو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال آلو و شرایط وام انواع نهال آلو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

گوجه   سیمکا-نهال گوجه   سیمکا-نهال گوجه   رقم  سیمکا-درخت گوجه   سیمکا-درخت گوجه   رقم سیمکا-نهال یکساله 1ساله گوجه   سیمکا-نهال دوساله 2ساله  گوجه   سیمکا-نهال سه ساله 3ساله  گوجه   سیمکا-نهال سایز بزرگ گوجه   سیمکا-فروش نهال  گوجه   سیمکا-خرید نهال گوجه   سیمکا

 

نهال آلو سیمکا

فروش انواع نهال آلو-از گروه آلوی ژاپنی است که در کالیفرنیا کشت می شود. میان رس ف عدم نیاز به گرده زا ، میوه قلبی شکل ، اندازه میوه درشت ، رنگ پوست آبی و رنگ گوشت زرد است.

 

کد شناسایی خرید نهال آلو سیمکا: 1363

قیمت خرید نهال آلوی سیمکا (ریشه ای) : 6000الی 9000تومان قیمت خرید نهال آلوی سیمکا (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال آلوی سیمکا پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال آلوی سیمکا پایه رویشی (گلدانی) : از 18000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال آلو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال آلو و شرایط وام انواع نهال آلو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

گوجه   فریر-نهال گوجه   فریر-نهال گوجه   رقم  فریر-درخت گوجه   فریر-درخت گوجه   رقم فریر-نهال یکساله 1ساله گوجه   فریر-نهال دوساله 2ساله  گوجه   فریر-نهال سه ساله 3ساله  گوجه   فریر-نهال سایز بزرگ گوجه   فریر-فروش نهال  گوجه   فریر-خرید نهال گوجه   فریر

 

نهال آلو فریر

خرید انواع نهال آلو-از گروه آلوهای ژاپنی که در کالیفرنیا رشد می شود. دیررس بوده و نیاز به گرده زا دارد، شکل میوه پهن – تخم مرغی است. میوه درشت با رنگ پوست سیاه و رنگ گوشت کهربائی است.

 

کد شناسایی خرید نهال آلو فریر: 1364

قیمت خرید نهال آلوی فریر (ریشه ای) : 6000الی 9000تومان قیمت خرید نهال آلوی فریر (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال آلوی فریر پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال آلوی فریر پایه رویشی (گلدانی) : از 18000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال آلو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال آلو و شرایط وام انواع نهال آلو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

گوجه   لارودا-نهال گوجه   لارودا-نهال گوجه   رقم  لارودا-درخت گوجه   لارودا-درخت گوجه   رقم لارودا-نهال یکساله 1ساله گوجه   لارودا-نهال دوساله 2ساله  گوجه   لارودا-نهال سه ساله 3ساله  گوجه   لارودا-نهال سایز بزرگ گوجه   لارودا-فروش نهال  گوجه   لارودا-خرید نهال گوجه   لارودا

 

نهال آلو لارودا

هرس درخت آلو-این رقم یک آلوی ژاپنی بوده و شکوفایی گل ها 5-4 روز بعد از شایرو روی می دهد. و تا 15 روز ادامه می یابد. گل های آن خود ناسازگار بوده و بنابراین نیاز به گرده زای مناسب دارند.

 

کد شناسایی خرید نهال آلو لارودا: 1365

قیمت خرید نهال آلوی لارودا (ریشه ای) : 6000الی 9000تومان قیمت خرید نهال آلوی لارودا (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال آلوی لارودا پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال آلوی لارودا پایه رویشی (گلدانی) : از 18000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال آلو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال آلو و شرایط وام انواع نهال آلو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

گوجه   کالیتا-نهال گوجه   کالیتا-نهال گوجه   رقم  کالیتا-درخت گوجه   کالیتا-درخت گوجه   رقم کالیتا-نهال یکساله 1ساله گوجه   کالیتا-نهال دوساله 2ساله  گوجه   کالیتا-نهال سه ساله 3ساله  گوجه   کالیتا-نهال سایز بزرگ گوجه   کالیتا-فروش نهال  گوجه   کالیتا-خرید نهال گوجه   کالیتا

 

نهال آلو کالیتا

کوددهی درخت آلو-معمولی ترین پایه مورد استفاده ، پایه بذری بوده است. مدیریت درختان میوه در باغ به طور فزاینده ای همراه با یکنواختی ، کنترل اندازه، زود باردهی و راندمان محصول بیشتر را نیاز دارد. باغ های جدیدی که به صورت متراکم کشت شده اند، برای استفاده مطلوب از نور و تولید محصول زودرس طراحی شده اند، بنابراین اغلب درختان بزرگ و متفاوتی که روی پایه های بذری تولید می شوند، پذیرفته نیستند. تولید پایه به روش ازدیاد غیر جنسی ، ایجاد درختان یکنواخت با خصوصیات محصول دهی مشابه را تضمین می کند. پایه های رویشی از طریق قلمه زدن، خوابانیدن، پاجوش و کشت بافت حاصل شده اند و خصوصیات گیاه مادری در آن ها حفظ می شود.

مهمترین مشکلات باغ های درختان میوه هسته دار از جمله کوتاهی عمر، حساسیت به بیماری های خاک زی، حساسیت به سرما، خاک های سنگین، آهک بالا، حساسیت به رطوبت و خشکی، عملکرد  پایین و برداشت پرهزینه را می توان با استفاده از پایه های مناسب برطرف نمود.

تعدادی از پایه های بذری مورد استفاده میروبالان، ماریانا، شفتالو و هولوی میوری هستند. برخی از باغ داران پیشرو از پایه های رویشی مثل سنت جولین A استفاده می کنند. با توجه به اینکه پایه های رویشی درختان میوه هسته دار مدت زمان کوتاهی است که در جهان شروع به ایجاد و توسعه کرده است.

 

کد شناسایی خرید نهال آلو کالیتا: 1366

قیمت خرید نهال آلوی کالیتا (ریشه ای) : 6000الی 9000تومان قیمت خرید نهال آلوی کالیتا (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال آلوی کالیتا پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال آلوی کالیتا پایه رویشی (گلدانی) : از 18000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال آلو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال آلو و شرایط وام انواع نهال آلو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

خصوصیات تعدادی از ارقام آلو و گوجه ایرانی

 

 

در کاریفرنیا

آفات و بیماری های آلو-رقم عمده مورد کشت آلو در کالیفرنیا رقم سانتارزا است. از ارقام آلوی ژاپنی مورد کشت و کار در این ایلالات  می توان به آلوی ارلی گلدان(Eralygoldem)، لاودان(Laroda)، فریر(Friar)، سیمکا(Simka)، متلی()، شایرو(Shiro)، سانتارزا()، بلک آمبر(Black Amber)، ویکسون(wickson)، ساتسوما(Satsuma)، کوئین رزا(Queen Rosa)، بلک روبی(Black Ruby)، روبی کودین(Ruby Queen) و فورچون (Fortune) اشاره نمود. ارقام آلو اروپایی این ایالت شامل گرین گیج(Greengage)، کاستلتون(Castleton)، بلو برد(Bluebyrd)، استنلی(Stanley)، ویکتوری پلام(victory Plum)، ویژن پلام(Vision Plum)، و پرزیدنت می باشند. گوجه خشک باری مورد کشت و کار در کالیفرنبا نیز رقم ساتر(Sutter) می باشد.

در کشور صربستان

عمر درخت آلو-رقم بوراکا.  این رقم زودرس، مقاوم به شارکا، اندازه میوه متوسط و گرد، به رنگ بنفش مایل به سبز، گل دهی فراوان ، گوشت میوه به رنگ زرد و آبدار است. رقم تیمو کانکا. این رقم متوسط  رس، مقاوم به ویروس شارکا، درخت بسیار قوی با تاج متراکم و عریض، میوه بزرگ و گرد، پوست به رنگ بنفش- آبی، گل دهی سنگین اسن. گوشت به رنگ زرد و آبدار بوده و در اواسط مرداد می رشد. رقم دیگر والریجا است. والریجا یک رقم آلوی زودرس و مناسب برای مصرف دسر است. درخت با قدرت و تراکم متوسط ، شکل تاج هرمی، زود به بار  میرود و باردهی فراوان و منظمی دارد. میوه های بزرگ و گرد ف پوست به رنگ آبی تیره، گل دهی فراوان، گوشت سفت، آبدار و متمایل به سبز و بسیار ترد است. هسته با اندازه متوسط . آزاد و زودرس است. در شرایط صربستان در اواخر تیر می رسد.

در ژاپن

مرکز اصلاح نهال آلو هانی رزا یک رقم جدید آلوی ژاپنی با کیفیت بالا است. خصوصیات میوه آن بسیار مشابه رقم سلطان است. نیشیدا نیز یک رقم بومی ژاپنی است که دارای گوشت سفت و پوستی به رنگ ارغوان تیره است.امروزه ارقامی از آلو از  زود رس تا دیر رس (اواخر تا اوایل مهر) که اندازه میوه متوسط با وزن بین 30 تا 40 گرم است.

آلوی در یوگسلاوی

نیاز آبی نهال آلو-رقم کاکاک فروت فول . این رقم خود بارور است، اما گرده افشانی میزان تشکیل میوه را افزایش می دهد.

ارقام الو در رومانی

نیاز آبی درخت آلو-یکی از این ارقام آلینا می باشد. از خصوصیات این رقم عبارت است از قدرت متوسط، نر عقیم، میوه ها در نیمه دوم مرداد می رسند. تولید خوب ، میوه بزرگ (45 گرم) ، مناسب برای تازه خوری و مصرف فرآوری و مناسب برای گسترش در شرایط رومانی است. رقم دیگر آندریا است که قدرت رشد متوسطی دارد. خود بارور بوده و میوه در نیمه دوم مرداد ماه می رشد. مقاوم به شارکا است. تولید خوبی دارد و میوه حدود 38-35 گرم وزن دارد. مناسب برای خشک کردن ( دارای 21 درصد ماده خشک ) است. مصرف رومیزی نیز دارد. رقم دیگر در این منطقه رقم برغان 17 است. این رقم قدرت رشد متوسط داشته و خود عقیم است. میوه ها در نیمه اول مرداد می ر سند و 40 تا 44 گرم وزن دارند. مناسب برای مصرف تازه خوری و فرآوری است. رقم تیتا قدرت رشد متوسط تا کم داشته و نر عقیم است. رسیدن میوه در اواخر تیر تا اوایل مرداد اتفاق می افتد؛ میوه گرد با میانگین 50 گرم است و بسیار مناسب برای تازه خوری است. رقم  والسیان قدرت رشد متوسط تا زیاد دارد و نر عقیم است. میوه در اواخر تیر تا اوایل مرداد می رشد. تولید کم بوده و میوه بسیار بزرگ ( بیش از 75 گرم) است. این رقم مناسب برای تازه خوری است.

ارقام آلو در بلژیک

نهال آلو دیرگل-رقم گرین گیج است. این رقم اندازه کوچک تا متوسط دارد. عطر زیاد و طعم بسیار شیرینی دارد، بومی بلژیک بوده و متوسط نیاز سرمایی ان 600 باعث است. این رقم خود بارور است.

ارقام با نیاز سرمایی کم در فلوریدا

ارقام گلف رزف (Gulfrose)، گلف بلیز (Gulfblaze)، گلف رویی(Gulfruby)، و رقم گلف بیوتی (Gulfbeauty)، در فلوریدا کشت و کار می شوند. این ارقام جز ارقام با نیاز سرمایی کم محسوب می شوند.

نیاز سرمایی ارقام فوق به شرح زیر است:

ارقام نیاز به سرمایی کم در فلوریدا

نام ارقام

نیاز سرمایی (ساعت)

گلف بیوتی

225

گلف بلیز

250

گلف رز

275

گلف رویی

225

گلف گلد(Gulfgold)

250

 

ارقام آلو در ایالات متحده و کانادا

ارقام آلوی کوئین (Queen)، ردروی (Redroy)، بوروسا (Burosa)، لارودا (Laroda)، ردهارت (Redheart)، الذرزا (Elderosa) و آن(Ann)، کشت می شود. رقم گوجه جاینت پرون (Giant Prune)، خود بارور است. به رنگ قرمز و با طعم شیرین بوده و خاستگاه آن امریکا است. گوجه فرانسوی (French prune)، گوجه تجاری در کاریفرنیاست. بسیار شیرین و با کیفیت بالاست. این رقم نیز خود بارور است.

ارقام آلو در ایتالیا

رقم کالیتا (Calita)؛ این رقم یک آلوی ژاپنی بوده، شکوفایی گل تا 45 روز بعد از رقم شایرو رخ می دهد و تا 15 روز ادامه می یابد. گل ها خودناسازگارند و نیاز به یک گرده زا دارد. ارقام آنا (Ann)، فورلیا (Forlia)، ایتالین، رجینا (Regina)، کالیفرنیا (California) و اسپیت (Spyth) از جمله ارقام خشکباری ایتالیا به شمار می روند.

ارقام آلو در ترکیه ( آنتالیا )

ارقام استنلی و فرنر 90 (Frenze90) در این منطقه کشت و کار می شود.

ارقام الو و گوجه در نیوزیلند

رقم استنلی در نیوزیلند کشت شده و دارای باردهی سنگین و منظم است. گوجه نیاز به مدیریت زیادی ندارد، اما به ویژه در ایم رقم تنک منظم و هرس و تغذیه سالیانه به تولید محصول منظم و با کیفیت کمک می کند. میوه آن تمایل به ترک خوردن دارد. در سال های  پر محصول میزان قند میوه کاهش می یابد. ارقام مورد کشت در نیوزیلند عبارت از ارقام  ایتالین، ریچاردس ارلی ایتالین (ricahards Earli Italian) و کاکاک فروت فول (Cacak Fruitful)، هستند. این ارقام محصول دهی منظم با کیفیت بالا داشته و بدون نیاز به تنک، محصول با طعم مناسب تولید می کنند.

ارقام تجاری مورد کشت و کار در نروژ

پربارترین نهال آلو-در کشور نروژ ارقام آوالون (Avalon)، ریوس (Reeves)، اکسکالیبور (Excalibur) و جوبیلیوم (Jubileum) کشت می شوند.سایر ارقام مورد کشت و کار در جهان شامل بلوفای (Bluefye)، کالیتا (Calita)، آیروکوئیس (Iroquois)، انیدا (Oneida)، موهاک (Mohawk) و سنکا (Seneca) می باشند.

 

آلوی ساحلی (Beach Plum)

آلوی ساحلی (Prunus maritime) بومی ساحل شمالی آتلانتیک است ( از جزیره نیوزیلند تا کارولینای شمالی ). این درخت برای کنترل فرسایش بسیار مناسب بوده و در خاک های فقیر رشد می کند. همچنین به عنوان یک گیاه زینتی نیز به شماره می رود. از میوه آن در تهیه ژله استفاده می شود. به شکل درختچه ای است که تا ارتفاع 10 متر رشد می کند. دارای ریشه های جانبی ضخیم است که این ریشه ها بسیار گسترده اند. ریشه ها تا عمق خاک نفوذ می کنند. میوه در اواخر مرداد و شهریور می رسد. میوه به قطر 5/2 سانتی متر می رسد. رنگ میوه از قرمز، ارغوانی تا قرمز تیره متفاوت بوده و به ندرت زرد رنگ است.

 

 کد شناسایی خرید نهال آلو ساحلی: 1367

قیمت خرید نهال آلوی ساحلی(ریشه ای) : 6000الی 9000تومان قیمت خرید نهال آلوی ساحلی (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال آلوی ساحلی پایه رویشی ( (ریشه ای) : 12000الی 15000تومان قیمت فروش نهال آلوی ساحلی پایه رویشی (گلدانی) : از 18000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال آلو و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال آلو و شرایط وام انواع نهال آلو با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

 بذر آلو-آلو-نهال آلو-نهال1ساله یکساله آلو-نهال 2ساله دوساله آلو-نهال 3ساله سه ساله آلو -روش کاشت نهال آلو-خواص آلو-خواص هسته آلوچه-ارقام آلو-ارقام تجاری آلو-فروش نهال آلو-خرید نهال آلو-انواع نهال آلو-بهترین رقم آلو-فروش بذر آلو -خرید بذر آلو-بهترین نوع نهال آلو-قیمت نهال آلو-پرورش آلو-تکثیر درخت آلو-نهال آلو پاکوتاه-انواع آلو پا کوتاه-خرید نهال آلو پاکوتاه-فروش نهال آلو پاکوتاه-ارقام آلو پاکوتاه-اسم انواع آلو-انواع آلو-لیست قیمت انواع نهال آلو-فروش نهال اصلاح شده آلو-خرید نهال اصلاح شده آلو-فروش نهال آلو در تهران-فروش نهال آلو در کرج-فروش نهال اصلاح شده آلو در تهران-فروش نهال اصلاح شده آلو در کرج-ارقام نهال آلو-فروش نهال آلو از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت آلو-بهترین نوع آلو-درخت آلو-فروش نهال سایز بزرگ آلو-فروش نهال بن دار آلو-فروش درخت آلو-خرید نهال سایز بزرگ آلو-خرید نهال بن دار آلو-خرید درخت آلو-نهالستان آلو-مرکز فروش نهال آلو-پرورش نهال آلو-فاصله کاشت درخت آلو-زمان هرس درخت آلو -پرورش درخت آلو در گلدان-نیاز آبی درخت آلو-نگهداری درخت آلو در گلدان-نیاز آبی درخت آلو-قلمه زدن درخت آلو-انواع آلو در ایران-نحوه نگهداری درخت آلو-کاشت هسته آلو-درخت آلو زینتی--قیمت آلو-قیمت نهال آلو-آلو و لاغری-نهال آلو شناسنامه دار-تکثیر درخت آلو-فصل برداشت آلو-نحوه کاشت درخت آلو-روش کاشت درخت آلو-درخت آلو-درخت آلو-آموزش پیوند زدن درخت آلو- هرس درخت آلو-سمپاشی درخت آلو-بیماریهای  درخت آلو-نگهداری درخت آلو-تقویت درخت آلو-عمر درخت آلو-باغ آلو-کاشت آلو در خانه-زمان کاشت نهال آلو-احداث باغ آلو-قیمت آلو-نهال آلو-خرید نهال آلو-ارقام نهال آلو-شکوفه درخت آلو-علت ریزش میوه آلو-فاصله کاشت درخت آلو-عکس درخت آلو-میزان باردهی درخت آلو-ارتفاع درخت آلو-

بذر آلو- آلو -نهال آلو -نهال1ساله یکساله آلو -نهال 2ساله دوساله آلو -نهال 3ساله سه ساله آلو -روش کاشت نهال آلو -خواص آلو -خواص هسته آلو -ارقام آلو -ارقام تجاری آلو -فروش نهال آلو -خرید نهال آلو -انواع نهال آلو -بهترین رقم آلو -فروش بذر آلو -خرید بذر آلو -بهترین نوع نهال آلو -قیمت نهال آلو -پرورش آلو -تکثیر درخت آلو -نهال آلو پاکوتاه-انواع آلو پا کوتاه-خرید نهال آلو پاکوتاه-فروش نهال آلو پاکوتاه-ارقام آلو پاکوتاه-اسم انواع آلو -انواع آلو -لیست قیمت انواع نهال آلو -فروش نهال اصلاح شده آلو -خرید نهال اصلاح شده آلو -فروش نهال آلو در تهران-فروش نهال آلو در کرج-فروش نهال اصلاح شده آلو در تهران-فروش نهال اصلاح شده آلو در کرج-ارقام نهال آلو -فروش نهال آلو از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت آلو -بهترین نوع آلو -درخت آلو -فروش نهال سایز بزرگ آلو -فروش نهال بن دار آلو -فروش درخت آلو -خرید نهال سایز بزرگ آلو -خرید نهال بن دار آلو -خرید درخت آلو -نهالستان آلو -مرکز فروش نهال آلو -پرورش نهال آلو -فاصله کاشت درخت آلو -زمان هرس درخت آلو -پرورش درخت آلو در گلدان-نیاز آبی درخت آلو -نگهداری درخت آلو در گلدان-نیاز آبی درخت آلو -قلمه زدن درخت آلو -انواع آلو در ایران-نحوه نگهداری درخت آلو -کاشت هسته آلو -درخت آلو زینتی--قیمت آلو -قیمت نهال آلو - آلو و لاغری-نهال آلو شناسنامه دار-تکثیر درخت آلو -فصل برداشت آلو -نحوه کاشت درخت آلو -روش کاشت درخت آلو -درخت آلو -آموزش پیوند زدن درخت آلو - هرس درخت آلو -سمپاشی درخت آلو -بیماریهای درخت آلو -نگهداری درخت آلو -تقویت درخت آلو -عمر درخت آلو -باغ آلو -کاشت آلو در خانه-زمان کاشت نهال آلو -احداث باغ آلو -قیمت آلو -نهال آلو -خرید نهال آلو -ارقام نهال آلو -شکوفه درخت آلو -علت ریزش میوه آلو -فاصله کاشت درخت آلو -عکس درخت آلو -میزان باردهی درخت آلو -ارتفاع درخت آلو -میزان باردهی درخت آلو -بهترین زمان کاشت نهال آلو -میزان باردهی درخت آلو -آبیاری درخت آلو -نام انواع آلو -بهترین نهال آلو -قیمت نهال آلو پیوندی-مشخصات آلو پیوندی-قیمت نهال آلو -فروش نهال آلو -درخت آلو دیرگل-کاشت دانه آلو -کاشت درخت آلو -میزان باردهی درخت آلو -انواع درخت آلو -قیمت نهال آلو اصلاح شده- آلو میوه کدام فصل است-قیمت آلو خشک-انواع نهال آلو در ایران-قیمت نهال آلو -نهال ز آلو دیم-فروش نهال آلو دیم-خرید نهال آلو دیم-انواع نهال آلو دیم-فروش نهال آلو -باغ آلو -قیمت نهال آلو -قیمت نهال آلو -روش تکثیر درخت آلو -انواع درخت آلو -آفات درخت آلو -درخت آلو کوهی-نام میوه درخت آلو -درخت آلو در جدول-عمر درخت آلو - آلو - آلو -نوعی آلو درشت در جدول