خرید نهال

امور نمایندگی ها

محوطه و فضای سبز

گلهای آپارتمانی و زینتی

نهال های غیر مثمر

نهال های مثمر

نهال کیوی

کیوی ،درخت کیوی ،نهال کیوی

نهال کیوی (Kiwi) یا گز بری چینی (Chinese gooseberry) تحت نام علمی Actinidia deliciosa var deliciosa که به میوه شگفت انگیز چین یا زلاندنو معروف گردیده. این میوه تحت نامهای مختلفی از قبیل کیوی فروت (Kiwi Fruit)، کیوی بری (Kiwi berry)، گز بری چینی (Chinese gooseberry)، می هاتائو (Mihautao)، یانگ تائو (yang tao)، گروسلا (Grosella) شناخته میشود. گیاه کیوی مانند مو به شکل پیچک و از انواع گیاهان خزان شونده به شمار میرود.

 

انواع کیوی ،انواع درخت کیوی ،انواع نهال کیوی :

 

نهالستان کیوی موسسه تحقیقات و اصلاح بذر و نهال-کولتیوارهای نر

 

نهالستان کیوی جهاد کشاورزی-کیوی رقم Matua- نهال کیوی ماتوا -نهال کیوی رقم Matua - درخت کیوی ماتوا -درخت کیوی رقم -Matua نهال یکساله 1ساله کیوی ماتوا -نهال دوساله 2ساله کیوی ماتوا -نهال سه ساله 3ساله کیوی ماتوا -نهال سایز بزرگ کیوی ماتوا -فروش نهال کیوی ماتوا-  Matua خرید نهال کیوی ماتوا Matua

 

نهال کیوی ماتوا Matua

 

ارقام نهال کیوی-کرکهای ساقه اصلی آن کوتاه بوده و گلها در دسته های معمولاً (5-1)3 و در اوائل فصل ظاهر میگردد. این رقم بسیار پر گل و دوام گلهای آن از سایر ارقام نر بیشتر بوده، لذا برای کلیه ارقام ماده زود گل و دیگر گل مطلوب میباشد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال کیوی ماتوا : 2800

قیمت خرید نهال کیوی ماتوا (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال کیوی ماتوا (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال کیوی ماتوا پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال کیوی ماتوا پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال کیوی و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال کیوی و شرایط وام انواع نهال کیوی با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

فروش انواع نهال کیوی-کیوی رقم Tomuri - نهال کیوی تاموری -نهال کیوی رقم Tomuri - درخت کیوی تاموری -درخت کیوی رقم Tomuri - نهال یکساله 1ساله کیوی تاموری -نهال دوساله 2ساله کیوی تاموری -نهال سه ساله 3ساله کیوی تاموری -نهال سایز بزرگ کیوی تاموری -فروش نهال کیوی تاموری -  Tomuri خرید نهال کیوی تاموری Tomuri

 

نهال کیوی تاموری Tomuri

 

انواع نهال کیوی-کرکهای ساقه آن طویل بوده و گلها در دسته های معمولاً (7-1)0 و در اواخر فصل ظاهر میگردد. این کولتیوار گرده افشان خوبی برای کولتیوار هایوارد میباشد.

 

 

 

کد شناسایی خرید نهال کیوی تاموری : 2801

قیمت خرید نهال کیوی تاموری (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال کیوی تاموری(گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال کیوی تاموری پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال کیوی تاموری پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال کیوی و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال کیوی و شرایط وام انواع نهال کیوی با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

خرید انواع نهال کیوی-کیوی رقم Abbott - نهال کیوی ابوت -نهال کیوی رقم Abbott - درخت کیوی ابوت -درخت کیوی رقم Abbott - نهال یکساله 1ساله کیوی ابوت -نهال دوساله 2ساله کیوی ابوت -نهال سه ساله 3ساله کیوی ابوت -نهال سایز بزرگ کیوی ابوت -فروش نهال کیوی ابوت -  Abbott خرید نهال کیوی ابوت Abbott

 

نهال کیوی ابوت Abbott

 

نهال کیوی اصلاح شده- این کولتیوار زود گل آور و دارای میوه زود رس است. میوه های آن بیضی و در اندازه متوسط و نسبت به دو رقم هایوارد و برونو کوچکتر و پوشیده از کرکهای انبوه و متراکم است. طعم آن بسیار شیرین، و مقدار اسید آسکوربیک آن کمتر از سایر کولتیوارها است.

 

 

 

کد شناسایی خرید نهال کیوی ابوت: 2802

قیمت خرید نهال کیوی ابوت (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال کیوی ابوت (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال کیوی ابوت پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال کیوی ابوت پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال کیوی و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال کیوی و شرایط وام انواع نهال کیوی با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

هرس درخت کیوی-کیوی رقم Allisson - نهال کیوی آلیسون -نهال کیوی رقم Allisson - درخت کیوی آلیسون -درخت کیوی رقم Allisson - نهال یکساله 1ساله کیوی آلیسون -نهال دوساله 2ساله کیوی آلیسون -نهال سه ساله 3ساله کیوی آلیسون -نهال سایز بزرگ کیوی آلیسون -فروش نهال کیوی آلیسون -  Allisson خرید نهال کیوی آلیسون Allisson

 

نهال کیوی آلیسون Allisson

 

نهال کیوی زود بازده- این کولتیوار بسیار شبیه ابوت است، و فقط میوه هایش نسبت به طول کمی عریض تر میباشد. گلبرگهای گلهای آن به صورت نیمه نیمه بر روی هم قرار گرفته و در امتداد کناره ها چین خورده است. اسید اسکوربیک آن در کمترین مقدار است.

 

 

 

کد شناسایی خرید نهال کیوی آلیسون: 2803

قیمت خرید نهال کیوی آلیسون (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال کیوی آلیسون (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال کیوی آلیسون پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال کیوی آلیسون پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال کیوی و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال کیوی و شرایط وام انواع نهال کیوی با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

کوددهی درخت کیوی-کیوی رقم Bruno - نهال کیوی برونو -نهال کیوی رقم Bruno - درخت کیوی برونو -درخت کیوی رقم Bruno - نهال یکساله 1ساله کیوی برونو -نهال دوساله 2ساله کیوی برونو -نهال سه ساله 3ساله کیوی برونو -نهال سایز بزرگ کیوی برونو -فروش نهال کیوی برونو -  Bruno خرید نهال کیوی برونو Bruno

 

نهال کیوی برونو Bruno

 

بهترین نهال کیوی-میوه های این کولتیوار به واسطه شکل کمی باریک شده اش در محل اتصال به ساقه که در مقایسه با میوه های سایر کولتیوارها طویلتر است، به راحتی از میوه های سایر کولتیوارها قابل تمییز و شناسایی است. میوه به رنگ قهوه ای تیره و دارای کرکهای خار مانند کوتاه و انبوه است.

 

 

 

کد شناسایی خرید نهال کیوی برونو : 2804

قیمت خرید نهال کیوی برونو  (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال کیوی برونو  (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال کیوی برونو  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال کیوی برونو  پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال کیوی و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال کیوی و شرایط وام انواع نهال کیوی با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

آفات و بیماری های کیوی-کیوی رقم Hayward - نهال کیوی هایوارد -نهال کیوی رقم Hayward - درخت کیوی هایوارد -درخت کیوی رقم Hayward - نهال یکساله 1ساله کیوی هایوارد -نهال دوساله 2ساله کیوی هایوارد -نهال سه ساله 3ساله کیوی هایوارد -نهال سایز بزرگ کیوی هایوارد -فروش نهال کیوی هایوارد -  Hayward خرید نهال کیوی هایوارد Hayward

 

نهال کیوی هایوارد Hayward

 

قیمت نهال کیوی- این رقم به سبب بزرگی میوه، شکل بیضوی جالب و کیفیت نگهداری بالایش، یکی از مشهورترین کولتیوارها به شمار میرود. میوه عریش و یکنواخت، و طعم آن برتر از سایر کولتیوارها است، و مقدار قند و اسید اسکوربیک آن نسبتاً بالا میباشد. مغز مرکزی در هایوارد نیز بزرگتر از سایر کولتیوارها است. میوه ها به صورت انفرادی در محل گره ها یا برجستگیهای ساقه ظاهر میگردد. این کولتیوار دیر گل آور بوده و میوه هایش نیز دیر رس میباشد و دارای خاصیت انباری طولانی تری نسبت به سایر ارقام است. این کولتیوار وسیله هایوارد رایت Hayward wright انتخاب، و وجه تسمیه اش به این نام بر همین اساس است.

 

 

 

کد شناسایی خرید نهال کیوی هایوارد: 2805

قیمت خرید نهال کیوی هایوارد (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال کیوی هایوارد (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال کیوی هایوارد پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال کیوی هایوارد پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال کیوی و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال کیوی و شرایط وام انواع نهال کیوی با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

عمر درخت کیوی-کیوی رقم Monty - نهال کیوی مانتی -نهال کیوی رقم Monty - درخت کیوی مانتی -درخت کیوی رقم Monty - نهال یکساله 1ساله کیوی مانتی -نهال دوساله 2ساله کیوی مانتی -نهال سه ساله 3ساله کیوی مانتی -نهال سایز بزرگ کیوی مانتی -فروش نهال کیوی مانتی -  Monty خرید نهال کیوی مانتی Monty

 

نهال کیوی مانتی Monty

 

فروش نهال کیوی-این کولتیوار هم یکی از انواع دیر گل آور میباشد، لیکن میوه آن زیاد دیررس نیست. میوه ها بیضوی و شبیه ابوت و آلیسون، و بسیار پر حاصل است. میوه در محل انتهایی دمگل تا اندازه ای عریض تر میباشد. دارای اسیدیته بالاتر و لیکن مقدار قند متوسط است.

 

 

 

کد شناسایی خرید نهال کیوی مانتی : 2806

قیمت خرید نهال کیوی مانتی (ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال کیوی مانتی (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال کیوی مانتی پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال کیوی مانتی پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال کیوی و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال کیوی و شرایط وام انواع نهال کیوی با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

نیاز آبی نهال کیوی-کیوی رقم Greensil - نهال کیوی گرین سیل -نهال کیوی رقم Greensil - درخت کیوی گرین سیل -درخت کیوی رقم Greensil - نهال یکساله 1ساله کیوی گرین سیل -نهال دوساله 2ساله کیوی گرین سیل -نهال سه ساله 3ساله کیوی گرین سیل -نهال سایز بزرگ کیوی گرین سیل -فروش نهال کیوی گرین سیل -  Greensil خرید نهال کیوی گرین سیل Greensil

 

نهال کیوی گرین سیل Greensil

 

خرید نهال کیوی- قطر میوه در قسمت قاعده عریض تر از قسمت متقابل است. این کولتیوار شهرت تجاری ندارد.

 

 

 

کد شناسایی خرید نهال کیوی گرین سیل: 2807

قیمت خرید نهال کیوی گرین سیل(ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال کیوی گرین سیل (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال کیوی گرین سیل پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال کیوی گرین سیل پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال کیوی و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال کیوی و شرایط وام انواع نهال کیوی با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

نیاز آبی درخت کیوی-کیوی رقم Qinmei - نهال کیوی کین مای -نهال کیوی رقم Qinmei - درخت کیوی کین مای -درخت کیوی رقم Qinmei - نهال یکساله 1ساله کیوی کین مای -نهال دوساله 2ساله کیوی کین مای -نهال سه ساله 3ساله کیوی کین مای -نهال سایز بزرگ کیوی کین مای -فروش نهال کیوی کین مای -  Qinmei خرید نهال کیوی کین مای Qinmei

 

نهال کیوی کین مای Qinmei

 

تولید نهال کیوی-این کولتیوار پس از سلکسیون از گیاهان وحشی، از چین به نقاط دیگر فرستاده شد. قابلیت سازش آن به درجات حرارت بالا (42 درجه سانتیگراد) و پایین (20- درجه سانتیگراد) و نیز پیش رسی و محصول سنگین آن، از عمده مشخصات ویژه و قابل توجه آن به شمار میرود. وزن میوه های بیضوی آن به طور متوسط 110 گرم است، در حالیکه ماگزیمم وزن میوه تا 170 گرم نیز میرسد. این کولتیوار در بیشتر خصوصیات بر هایوارد مزیت دارد.

نهالستان کیوی-سه کولتیوار دیگر Tongshan 5، Wuzhi 2، Wuzhi 3 نیز وسیله Huan در سال 1988 معرفی گردیده است.

 Tongshan 5 یک کولتیوار مقاوم به خشکسالی است و خاصیت انباری خوبی دارد.ویکی نهال مرکزی+نهال کیوی

 

 

 

 

کد شناسایی خرید نهال کیوی کین مای: 2808

قیمت خرید نهال کیوی کین مای(ریشه ای) : 8000الی 15000تومان قیمت خرید نهال کیوی کین مای (گلدانی) : از 25000تومان

قیمت فروش نهال کیوی کین مای پایه رویشی ( (ریشه ای) : 35000الی 45000تومان قیمت فروش نهال کیوی کین مای پایه رویشی (گلدانی) : از 50000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال کیوی و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال کیوی و شرایط وام انواع نهال کیوی با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار