امور نمایندگی ها

محوطه و فضای سبز

گلهای آپارتمانی و زینتی

نهال های غیر مثمر

نهال های مثمر

نهال انگور

انگور ،درخت انگور ،نهال انگور

 

نهال انگور-این گیاه از تیره Vitaceae و جنس Vitis  است. جنس ویتیس از دو زیر جنس به نام های اوی ویتیس (euvitiis) و موسکادینه (muscadinae) تشکیل شده است. امکان دورگ گیری میان این دو گونه وجود ندارد. گونه های مربوط به زیر جنس اوی ویتیس منشا آسیایی، منشا آسیا- اروپایی و منشا آمریکایی دارد. گونه  vitis vinifea L. منشا آسیایی- اروپایی دارد.

مو، ریشه های قوی دارد و عمق نفوذ آن 3-4 متر است. مو دو نوع جوانه دارد؛ جوانه گل و جوانه برگ. جوانه های برگ پس از رشد تنها برگ تولید میکنند و جوانه های گل پس از شکفتن 1-3 خوشه گل تولید میکنند.

گونه های مختلف مو از نظر بعضی مشخصات با یکدیگر تفاوت هایی دارند. از جمله تفاوت میان شکل برگ آنهاست.

محل رار گرفتن جوانه گل با توجه به رقم انگور متفاوت است. در انگورهای بی دانه مانند انگور سفید بی دانه، جوانه های پایین شاخه بارور نیستند و جوانه های بارور بیشتر بین جوانه چهارم تا دوازدهم متمرکز اند. اما در انگورهای دانه دار مانند انگور عسگری جوانه های پایین مثمر هستند. بنابراین در زمان هرس باید به رقم انگور دقت کرد تا جوانه گل به اشتباه هرس نشود.

بیشتر ارقام انگور گل های کامل دارند و دو جنسی اند، اما برخی از آنها همچون گونه روتوندیفولیا (v.rotundifolia) دو پایه است و در انواع آمریکایی گل ها ناقص هستند.

 

 

 

انواع انگور ،انواع درخت انگور ،انواع نهال انگور :

ارقام انگور

ارقام نهال انگور-انگور را از نظر نوع استفاده به دو گروه تقسیم میکنند : الف) کشمشی یا خشکباری . ب) تازه خوری یا مجلسی.

 

1.ارقام کشمشی یا خشکباری

 

انواع نهال انگور-عمده ترین ویژگی این ارقام داشتن درصد قند بالا در میوه آن است. همچنین حبه های گوشتی آن بدون بذرند و بافت نرمی دارند. در این ارقام اندازه حبه ها متعادل است و حبه ها زود خشک مسشوند. اغلب ارقام این گروه زود رس اند. از مهمتریت ارقام کشمشی یا کنسروی میتوان بی دانه سفید و قرمز، شاهانی، گرمیان ، مایه مو، گزندایی و دیز ماری را نام برد.

 

 

نهال انگور  بی دانه سفید و قرمز

 

نهال انگور اصلاح شده-این رقم کشمشی نیز نامیده میشود. دو رنگ سفید مایل به زرد و قرمز دارد و از بهترین انگورهای مجلسی است، برای تولید کشمش مرغوب بدون دانه و نیز برای شیره پزی بهکار میرود. طول خوشه آن به نسبت بلند و تراکم متوسط دارد و دم آن سبز رنگ است. حبه ها بدون دانه و گرد و ضخامت پوست آنها متوسط است.

 

کد شناسایی خرید نهال انگور بیدانه سفید/خرید نهال انگور بیدانه قرمز : 2301

قیمت خرید نهال انگور بیدانه سفید  (ریشه ای) : 4000الی 7000تومان قیمت خرید نهال انگور بیدانه سفید (گلدانی) : از 8000تومان

قیمت فروش نهال انگور بیدانه سفید پایه رویشی ( (ریشه ای) : 9000الی 12000تومان قیمت فروش نهال انگور بیدانه سفید پایه رویشی (گلدانی) : از 15000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انگور و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انگور و شرایط وام انواع نهال انگور با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

نهال انگور زودبازده-انگور رقم شاهانی- نهال انگور شاهانی-نهال انگور رقم شاهانی-درخت انگور شاهانی-درخت انگور رقم شاهانی-نهال یکساله 1ساله انگور شاهانی-نهال دوساله 2ساله انگور شاهانی-نهال سه ساله 3ساله انگور شاهانی- نهال سایز بزرگ انگور شاهانی- فروش نهال انگور شاهانی-خرید نهال انگور شاهانی

 

نهال انگور  شاهانی

 

بهترین نهال انگور-شاهانی را انگور سلطانی نیز می نامند. در اغلب نقاط مو خیز ایران کاشته میشود. در دو رنگ سفید و قرمز دیده میشود. هر دو نوع آن مصرف تازه خوری دارند و نیز دزر تهیه مویز از آن استفاده میکنند. به علت ضخامت زیاد پوست آن قابل نگهداری است. از آب آن در شیره پزی نیز استفاده میکنند. خوشه های آن استوانه ای متورم و حبه هی متوسط، گرد و دانه دارند. جزو ارقام زودرس به حساب می آید و محصول آن زودتر از بیدانه به بازار عرضه میگردد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انگور شاهانی : 2302

قیمت خرید نهال انگور شاهانی  (ریشه ای) : 4000الی 7000تومان قیمت خرید نهال انگور شاهانی (گلدانی) : از 8000تومان

قیمت فروش نهال انگور شاهانی پایه رویشی ( (ریشه ای) : 9000الی 12000تومان قیمت فروش نهال انگور شاهانی پایه رویشی (گلدانی) : از 15000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انگور و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انگور و شرایط وام انواع نهال انگور با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نهال انگورهای تازه خوری یا مجلسی

 

قیمت نهال انگور-برای تازه خوری مصرف میشوند. باید ظاهری جذاب و کیفیت بالایی داشته باشند. از مهم ترین ویژگی های این ارقام عبارت اند از : مقاومت در برابر حمل و نقل، مقاومت در برابر بیماری ها، اتصال محکم حبه به خوشه، دیر خشک شدن دم خوشه و حبه، تراکم مناسب خوشه، یکنواختی رسیدن حبه ها و رنگ و طعم مناسب.

ارقام عسگری قدرت مقاومت اندکی در برابر حمل و نقل دارند و نیز در بعضی دیگر پس از سپری شدن مدت کوتاهی از چیدن انگورها، دم خوشه یا حبه خشک میشود. از ارقام تازه خوری میتوان ارقام یاقوتی، خلیلی، بی دانه سفید و قرمز، عسگری، سفید فخری، ریش بابا، صاحبی، رشه، شیرازی، لعل سفید و قرمز، قزل اوزوم و رازقی را نام برد.

 

 

نهال انگور  عسگری

 

خرید نهال انگور-بیشتر به مصرف تازه خوری میرسد و نیز برای تهیه کشمش از آن استفاده میشود. شاخه ها در سمت انتهایی قرمز و در قسمت پایینی سبز رنگ است. حبه ها تقریبا کشیده و سفید رنگ اند و به سبب داشتن پوست نازک، قابلیتنگهداری خوبی ندارند.جزو انگورهای زودرس محسوب میشود.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انگور عسگری : 2304

قیمت خرید نهال انگور عسگری  (ریشه ای) : 4000الی 7000تومان قیمت خرید نهال انگور عسگری (گلدانی) : از 8000تومان

قیمت فروش نهال انگور عسگری پایه رویشی ( (ریشه ای) : 9000الی 12000تومان قیمت فروش نهال انگور عسگری پایه رویشی (گلدانی) : از 15000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انگور و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انگور و شرایط وام انواع نهال انگور با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انگور رقم صاحبی- نهال انگور شاهانی-نهال انگور رقم صاحبی-درخت انگور صاحبی-درخت انگور رقم صاحبی-نهال یکساله 1ساله انگور صاحبی-نهال دوساله 2ساله انگور صاحبی-نهال سه ساله 3ساله انگور صاحبی- نهال سایز بزرگ انگور صاحبی- فروش نهال انگور صاحبی-خرید نهال انگور صاحبی

 

نهال انگور  صاحبی

 

تولید نهال انگور-در دو رنگ سفید و قرمز دیده میشود. بیشتر مصرف تازه خوری دارد. شاخه ها در قسمت پایینی سبز رنگ اند. خوشه ها تراک اندکی دارند. شکل خوشه ها تقریبا مخروط کامل بوده و حبه ها بیضی شکل متورم، درشت و هسته دارند. به دلیل ضخامت میوه، قابلیت انباری خوبی دارد. نوع قرمز رنگ آن مرغوب تر است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انگور صاحبی : 2305

قیمت خرید نهال انگور صاحبی  (ریشه ای) : 4000الی 7000تومان قیمت خرید نهال انگور صاحبی (گلدانی) : از 8000تومان

قیمت فروش نهال انگور صاحبی پایه رویشی ( (ریشه ای) : 9000الی 12000تومان قیمت فروش نهال انگور صاحبی پایه رویشی (گلدانی) : از 15000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انگور و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انگور و شرایط وام انواع نهال انگور با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نهال انگور دیرگل -انگور رقم   لعل بیدانه- نهال انگور شاهانی-نهال انگور رقم   لعل بیدانه-درخت انگور   لعل بیدانه-درخت انگور رقم   لعل بیدانه-نهال یکساله 1ساله انگور   لعل بیدانه-نهال دوساله 2ساله انگور   لعل بیدانه-نهال سه ساله 3ساله انگور   لعل بیدانه- نهال سایز بزرگ انگور   لعل بیدانه- فروش نهال انگور   لعل بیدانه-خرید نهال انگور   لعل بیدانه

 

نهال انگور  لعل بیدانه

 

نهالستان انگور-یکی از مهمترین ارقام تازه خوری است. خوشه های متراکم و مخروطی دارد. حبه ها قرمز کروی، بسیار درشت، آبدار و پوست نازکی دارد. با وجود پوست نازک این انگور آن را به شکل آونگ برای مصرف زمستانه نگهداری میکنند.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انگور لعل بیدانه : 2306

قیمت خرید نهال انگور لعل بیدانه  (ریشه ای) : 4000الی 7000تومان قیمت خرید نهال انگور لعل بیدانه (گلدانی) : از 8000تومان

قیمت فروش نهال انگور لعل بیدانه پایه رویشی ( (ریشه ای) : 9000الی 12000تومان قیمت فروش نهال انگور لعل بیدانه پایه رویشی (گلدانی) : از 15000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انگور و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انگور و شرایط وام انواع نهال انگور با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نیاز آبی درخت انگور-انگور رقم  حسینی- نهال انگور شاهانی-نهال انگور رقم  حسینی-درخت انگور  حسینی-درخت انگور رقم  حسینی-نهال یکساله 1ساله انگور  حسینی-نهال دوساله 2ساله انگور  حسینی-نهال سه ساله 3ساله انگور  حسینی- نهال سایز بزرگ انگور  حسینی- فروش نهال انگور  حسینی-خرید نهال انگور  حسینی

 

نهال انگور  حسینی

 

نهالستان انگور پیوندی-در نقاط مختلف کشور نام های گوناگونی دارد از جمله آنها گلسین با ماقی ( شصت عروس) و خاتون بارماقی است. بیشتر مصرف تازه خوری دارد. جز ارقام میان رس است و مدت زیادی روی خوشه می ماند. حبه های دانه دار و سفید رنگ این رقم تراکم کمی دارد و به شکل استوانه ای کشیده و میان فرو رفته تا برجسته است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انگور حسینی : 2307

قیمت خرید نهال انگور حسینی  (ریشه ای) : 4000الی 7000تومان قیمت خرید نهال انگور حسینی (گلدانی) : از 8000تومان

قیمت فروش نهال انگور حسینی پایه رویشی ( (ریشه ای) : 9000الی 12000تومان قیمت فروش نهال انگور حسینی پایه رویشی (گلدانی) : از 15000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انگور و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انگور و شرایط وام انواع نهال انگور با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نهالستان انگور موسسه تحقیقات و اصلاح بذرونهال-انگور رقم ریش بابا- نهال انگور شاهانی-نهال انگور رقم ریش بابا-درخت انگور ریش بابا-درخت انگور رقم ریش بابا-نهال یکساله 1ساله انگور ریش بابا-نهال دوساله 2ساله انگور ریش بابا-نهال سه ساله 3ساله انگور ریش بابا- نهال سایز بزرگ انگور ریش بابا- فروش نهال انگور ریش بابا-خرید نهال انگور ریش بابا

 

نهال انگور  ریش بابا

 

نهالستان انگور جهاد کشاورزی-در دو رنگ سفید و قرمز دیده میشود. بیشتر مصرف تازه خوری و مجلسی داشته و به دلیل پوست ضخیم قابلیت نگهداری خوبی دارد. خوشه مخروطی، کوتاه و کاملا متراکم است.  حبه های آن بیضی کشیده و کرم رنگ مایل به کهربایی و خوشه باز، شل و افتاده اند. زمانی که میرسند لکه های هوه ای رنگ روی آنها دیده میشود. حبه ها دانه دار و دیررس اند و قابلیت نگهداری میوه ها خوب است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انگور ریش بابا : 2308

قیمت خرید نهال انگور ریش بابا  (ریشه ای) : 4000الی 7000تومان قیمت خرید نهال انگور ریش بابا (گلدانی) : از 8000تومان

قیمت فروش نهال انگور ریش بابا پایه رویشی ( (ریشه ای) : 9000الی 12000تومان قیمت فروش نهال انگور ریش بابا پایه رویشی (گلدانی) : از 15000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انگور و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انگور و شرایط وام انواع نهال انگور با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نیاز آبی نهال انگور-انگور رقم  قزل اوزوم- نهال انگور شاهانی-نهال انگور رقم  قزل اوزوم-درخت انگور  قزل اوزوم-درخت انگور رقم  قزل اوزوم-نهال یکساله 1ساله انگور  قزل اوزوم-نهال دوساله 2ساله انگور  قزل اوزوم-نهال سه ساله 3ساله انگور  قزل اوزوم- نهال سایز بزرگ انگور  قزل اوزوم- فروش نهال انگور  قزل اوزوم-خرید نهال انگور  قزل اوزوم

 

نهال انگور  قزل اوزوم

 

فروش انواع نهال انگور-با انگور طلایی که در دو رنگ قرمز ابلق و سفید دیده میشود. یکی از بهترین انگورهای محلی است و مصرف تازه خوری دارد. رقم دیررس است و پوست ضخیم و قابلیت نگهداری خوبی دارد. خوشه ها شل و افتاده و دم خوشه بلند است. حبه ها استوانه ای شکل، درشت و دانه دارند.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انگور قزل اوزوم : 2309

قیمت خرید نهال انگور قزل اوزوم  (ریشه ای) : 4000الی 7000تومان قیمت خرید نهال انگور قزل اوزوم (گلدانی) : از 8000تومان

قیمت فروش نهال انگور قزل اوزوم پایه رویشی ( (ریشه ای) : 9000الی 12000تومان قیمت فروش نهال انگور قزل اوزوم پایه رویشی (گلدانی) : از 15000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انگور و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انگور و شرایط وام انواع نهال انگور با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

عمر درخت انگور-انگور رقم  شیرازی- نهال انگور شاهانی-نهال انگور رقم  شیرازی-درخت انگور  شیرازی-درخت انگور رقم  شیرازی-نهال یکساله 1ساله انگور  شیرازی-نهال دوساله 2ساله انگور  شیرازی-نهال سه ساله 3ساله انگور  شیرازی- نهال سایز بزرگ انگور  شیرازی- فروش نهال انگور  شیرازی-خرید نهال انگور  شیرازی

 

نهال انگور  شیرازی

 

خرید انواع نهال انگور-به دو رنگ سیاه و سفیدندو بیشتر مصرف تازه خوری داشته، قابلیت نگهداری آن خوب است و از ارقام دیررس است. شکل خوشه ها مخروط کشیده و دم خوشهها بلند و نیمه خشبی است و حبه های آن بیضی شکل هستند.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انگور شیرازی : 2310

قیمت خرید نهال انگور شیرازی  (ریشه ای) : 4000الی 7000تومان قیمت خرید نهال انگور شیرازی (گلدانی) : از 8000تومان

قیمت فروش نهال انگور شیرازی پایه رویشی ( (ریشه ای) : 9000الی 12000تومان قیمت فروش نهال انگور شیرازی پایه رویشی (گلدانی) : از 15000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انگور و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انگور و شرایط وام انواع نهال انگور با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

آفات و بیماریهای انگور-انگور رقم چشم گربه ( پیشیک  گوزی )- نهال انگور شاهانی-نهال انگور رقم چشم گربه ( پیشیک  گوزی )-درخت انگور چشم گربه ( پیشیک  گوزی )-درخت انگور رقم چشم گربه ( پیشیک  گوزی )-نهال یکساله 1ساله انگور چشم گربه ( پیشیک  گوزی )-نهال دوساله 2ساله انگور چشم گربه ( پیشیک  گوزی )-نهال سه ساله 3ساله انگور چشم گربه ( پیشیک  گوزی )- نهال سایز بزرگ انگور چشم گربه ( پیشیک  گوزی )- فروش نهال انگور چشم گربه ( پیشیک  گوزی )-خرید نهال انگور چشم گربه ( پیشیک  گوزی )

 

نهال انگور چشم گربه ( پیشیک  گوزی )

 

هرس درخت انگور-بوته پر رشدی دارد که محوطه وسیعی را اشغال میکند. خوشه ها کوچک، حبه ها دانه دار و پوست کلفت و کم آب هستند. طعم این رقم گس و نامرغوب است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انگور پیشیک  گوزی : 2311

قیمت خرید نهال انگور پیشیک  گوزی  (ریشه ای) : 4000الی 7000تومان قیمت خرید نهال انگور پیشیک  گوزی (گلدانی) : از 8000تومان

قیمت فروش نهال انگور پیشیک  گوزی پایه رویشی ( (ریشه ای) : 9000الی 12000تومان قیمت فروش نهال انگور پیشیک  گوزی پایه رویشی (گلدانی) : از 15000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انگور و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انگور و شرایط وام انواع نهال انگور با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

انگور رقم یاقوتی- نهال انگور شاهانی-نهال انگور رقم یاقوتی-درخت انگور یاقوتی-درخت انگور رقم یاقوتی-نهال یکساله 1ساله انگور یاقوتی-نهال دوساله 2ساله انگور یاقوتی-نهال سه ساله 3ساله انگور یاقوتی- نهال سایز بزرگ انگور یاقوتی- فروش نهال انگور یاقوتی-خرید نهال انگور یاقوتی

 

نهال انگور یاقوتی

 

کوددهی درخت انگور-رقمی خیلی زودرسی است که خوشه متراکم دارد. به دو رنگ سفید و سیاه دیده میشود و مصرف تازه خوری دارد.

از سایر انواع انگور میتوان از انگورها ی سلطانی، ملکی و تبرزه، گزندایی را نام برد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال انگور یاقوتی : 2312

قیمت خرید نهال انگور یاقوتی  (ریشه ای) : 4000الی 7000تومان قیمت خرید نهال انگور یاقوتی (گلدانی) : از 8000تومان

قیمت فروش نهال انگور یاقوتی پایه رویشی ( (ریشه ای) : 9000الی 12000تومان قیمت فروش نهال انگور یاقوتی پایه رویشی (گلدانی) : از 15000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال انگور و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال انگور و شرایط وام انواع نهال انگور با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار