خرید نهال

امور نمایندگی ها

محوطه و فضای سبز

گلهای آپارتمانی و زینتی

نهال های غیر مثمر

نهال های مثمر

نهال بالنگ

بالنگ،درخت بالنگ،نهال بالنگ

بالنگانواع بالنگ،انواع درخت بالنگ،انواع نهال بالنگ:

بالنگ رقم ( C. medica )- نهال بالنگ شاهانی-نهال بالنگ رقم ( C. medica )-درخت بالنگ ( C. medica )-درخت بالنگ رقم ( C. medica )-نهال یکساله 1ساله بالنگ ( C. medica )-نهال دوساله 2ساله بالنگ ( C. medica )-نهال سه ساله 3ساله بالنگ ( C. medica )- نهال سایز بزرگ بالنگ ( C. medica )- فروش نهال بالنگ ( C. medica )-خرید نهال بالنگ ( C. medica )

بالنگ ( C. medica )

درختی کوتاه قد است که ارتفاع آن از 3-4 متر بیشتر نمیشود. میوه بالنگ به صورت کشیده یعنی طول آن تقریبا بو برابر عرض میوه است. رنگ میوه زرد و سطح آن زبر و ناصاف است از پوست میوه بالنگ مربا تهیه میشود. در میان مرکبات بالنگ حساس ترین درخت به سرما است.