امور نمایندگی ها

محوطه و فضای سبز

گلهای آپارتمانی و زینتی

نهال های غیر مثمر

نهال های مثمر

نهال نارنج معمولی

 

نارنج ،درخت نارنج ،نهال نارنج 

نارنج انواع نارنج ،انواع درخت نارنج ،انواع نهال نارنج :

نارنج رقم معمولی ( C. aurantium )- نهال نارنج شاهانی-نهال نارنج رقم معمولی ( C. aurantium )-درخت نارنج معمولی ( C. aurantium )-درخت نارنج رقم معمولی ( C. aurantium )-نهال یکساله 1ساله نارنج معمولی ( C. aurantium )-نهال دوساله 2ساله نارنج معمولی ( C. aurantium )-نهال سه ساله 3ساله نارنج معمولی ( C. aurantium )- نهال سایز بزرگ نارنج معمولی ( C. aurantium )- فروش نهال نارنج معمولی ( C. aurantium )-خرید نهال نارنج معمولی ( C. aurantiumm )

نارنج معمولی ( C. aurantium )

یکی از قدیمی ترین مرکبات و منشا آن جنوب شرق آسیاست. درختی با ارتفاع 6 تا 9 متر و تاجی گرد و متراکم است که تیغهای قوی و نوک تیز و بلند دارد. میوه آن متوسط و رنگ آن نارنجی و گاهی کاملا قرمز است. طعم میوه ترش مخلوط با کمی تلخی است. برگ های نارنج معطر و کمی بزرگ تر از پرتقال با دمبرگی پهن است. در قریم آب نارنج در ایران طرفداران زیادی داشت.

نارنج ارقام مختلفی دارد که اغلب آنها از گیاهان زینتی محسوب میشوند. از میان آنها میتوان نارنج شیرین، عطری و رقم خوشه ای را نام برد.

نهال نارنج معمولی

 

نارنج ،درخت نارنج ،نهال نارنج 

نارنج انواع نارنج ،انواع درخت نارنج ،انواع نهال نارنج :

نارنج رقم معمولی ( C. aurantium )- نهال نارنج شاهانی-نهال نارنج رقم معمولی ( C. aurantium )-درخت نارنج معمولی ( C. aurantium )-درخت نارنج رقم معمولی ( C. aurantium )-نهال یکساله 1ساله نارنج معمولی ( C. aurantium )-نهال دوساله 2ساله نارنج معمولی ( C. aurantium )-نهال سه ساله 3ساله نارنج معمولی ( C. aurantium )- نهال سایز بزرگ نارنج معمولی ( C. aurantium )- فروش نهال نارنج معمولی ( C. aurantium )-خرید نهال نارنج معمولی ( C. aurantiumm )

نارنج معمولی ( C. aurantium )

یکی از قدیمی ترین مرکبات و منشا آن جنوب شرق آسیاست. درختی با ارتفاع 6 تا 9 متر و تاجی گرد و متراکم است که تیغهای قوی و نوک تیز و بلند دارد. میوه آن متوسط و رنگ آن نارنجی و گاهی کاملا قرمز است. طعم میوه ترش مخلوط با کمی تلخی است. برگ های نارنج معطر و کمی بزرگ تر از پرتقال با دمبرگی پهن است. در قریم آب نارنج در ایران طرفداران زیادی داشت.

نارنج ارقام مختلفی دارد که اغلب آنها از گیاهان زینتی محسوب میشوند. از میان آنها میتوان نارنج شیرین، عطری و رقم خوشه ای را نام برد.