خرید نهال

امور نمایندگی ها

محوطه و فضای سبز

گلهای آپارتمانی و زینتی

نهال های غیر مثمر

نهال های مثمر

نهال زیتون

زیتون،درخت زیتون،نهال زیتون

نهال زیتون گیاهی همیشه سبز از خانواده اولئاسه (oleaceae) و از جنس اوله آ (olea) است. خانواده اولئاسه 20-35 جنس و حدود 400 تا 600 گونه دارد که به صورت صنعتی یا زینتی هستند. فط زیتون از این خانواده مصرف خوراکی دارد.

 

انواع زیتون،انواع درخت زیتون،انواع نهال زیتون:

 

ارقام داخلی زیتون

 

ارقام نهال زیتون-زیتون  رقم روغنی محلی- نهال زیتون  روغنی محلی-نهال زیتون  رقمروغنی محلی- درخت زیتون  روغنی محلی-درخت زیتون  رقمروغنی محلی- نهال یکساله 1ساله زیتون روغنی محلی-نهال دوساله 2ساله زیتون  روغنی محلی-نهال سه ساله 3ساله زیتون  روغنی محلی-نهال سایز بزرگ زیتون  روغنی محلی-فروش نهال زیتون  روغنی محلی-خرید نهال زیتون  روغنی محلی

 

نهال زیتون روغنی محلی

 

انواع نهال زیتون-حدود 60 درصد از درختان رودبار شامل این رقم است. درختی پر شاخ و بگ با تاج  گسترده که رنگ پوست ساقه، شاخه و برگ های آن تیره تر از سایر ارقام است. میوه ها بیضوی شکل و در انتها نوک برجسته دارد. وزن متوسط میوه 5 گرم و نسبت گوشت به هسته 5 به 1 است. این رقم مناسب ترین رقم جهت روغن کشی است. بهترین رقم گرده دهنده سازگار از میان ارقام بلیدی، ناری، شنگه، فیشمی، زرد، مانزانیلا و کالاماتا ، رثم ماری است. روغنی محلی نسبت به بیماری ورتیسیلیوم و آفت شپشک سیاه حساس است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال زیتون روغنی محلی : 2520

قیمت خرید نهال زیتون روغنی محلی (ریشه ای) : 7000الی 9000تومان قیمت خرید نهال زیتون روغنی محلی (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال زیتون روغنی محلی پایه رویشی ( (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت فروش نهال زیتون روغنی محلی پایه رویشی (گلدانی) : از 30000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زیتون و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زیتون و شرایط وام انواع نهال زیتون با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

نهال زیتون پیوندی-زیتون  رقم  زرد - نهال زیتون   زرد -نهال زیتون  رقم  زرد - درخت زیتون   زرد -درخت زیتون  رقم  زرد - نهال یکساله 1ساله زیتون  زرد -نهال دوساله 2ساله زیتون   زرد -نهال سه ساله 3ساله زیتون   زرد -نهال سایز بزرگ زیتون   زرد -فروش نهال زیتون   زرد -خرید نهال زیتون   زرد 

 

نهال زیتون زرد

 

نهال زیتون اصلاح شده-اندازه درخت آن متوسط تا گوتاه و از این نظر برای کشت متراکم مناسب است. شکل تاج درخت گرد و میوه های آن بهطور متوسط 4-5 گرم وزن دارد ونسبت گوشت به هسته5/5 به 1 استت. میوه آن به صورت رسیده به منظور کنسروسازی، در اواخر شهریور ماه؛ اما برای روغن کشی، میوه رسیده سیاه آن در اواخر آذرماه برداشت میشود. این رقم نیز به بیماری ورتیسیلیوم و آفت شپشک سیاه حساس است.

 

 

کد شناسایی خرید نهال زیتون زرد : 2521

قیمت خرید نهال زیتون زرد  (ریشه ای) : 7000الی 9000تومان قیمت خرید نهال زیتون زرد  (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال زیتون زرد  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت فروش نهال زیتون زرد  پایه رویشی (گلدانی) : از 30000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زیتون و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زیتون و شرایط وام انواع نهال زیتون با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نهال زیتون زودبازده-زیتون  رقم  فیشمی- نهال زیتون   فیشمی-نهال زیتون  رقم فیشمی- درخت زیتون   فیشمی-درخت زیتون  رقم فیشمی- نهال یکساله 1ساله زیتون  فیشمی-نهال دوساله 2ساله زیتون   فیشمی-نهال سه ساله 3ساله زیتون   فیشمی-نهال سایز بزرگ زیتون   فیشمی-فروش نهال  زیتون فیشمی-خرید نهال زیتون   فیشمی

 

نهال زیتون فیشمی

 

بهترین نهال زیتون-درختی پر رشد و قئی دارد. وزن متوسط میوه آن 4-6 گرم و هسته آن نیز 8/0 گرم وزن دارد. میوه دوکی شکل و متقارن و گوشت میوه ان سفت است. میوه مرغوبی دارد که در کنسرو سازی مصرف میشود.

 

 

 

کد شناسایی خرید نهال زیتون فیشمی : 2522

قیمت خرید نهال زیتون فیشمی (ریشه ای) : 7000الی 9000تومان قیمت خرید نهال زیتون فیشمی (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال زیتون فیشمی پایه رویشی ( (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت فروش نهال زیتون فیشمی پایه رویشی (گلدانی) : از 30000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زیتون و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زیتون و شرایط وام انواع نهال زیتون با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

قیمت نهال زیتون-زیتون  رقم  شنگه- نهال زیتون   شنگه-نهال زیتون  رقم شنگه- درخت زیتون   شنگه-درخت زیتون  رقم شنگه- نهال یکساله 1ساله زیتون  شنگه-نهال دوساله 2ساله زیتون   شنگه-نهال سه ساله 3ساله زیتون   شنگه-نهال سایز بزرگ زیتون   شنگه-فروش نهال  زیتون شنگه-خرید نهال زیتون   شنگه

 

 

نهال زیتون شنگه

 

فروش نهال زیتون-درختی پر رشد و قوی با حجم بزرگ دارد. میوه آن بیضوی شکل و تقریبا شبیه رقم ماری است. این رقم هم پر محصول است و هم میوه های آن به مصرف کنسروسازی میرسد. هرچند درصد روغن آن نیز زیاد و به 22 درصد میرسد.

 

 

 

کد شناسایی خرید نهال زیتون شنگه : 2523

قیمت خرید نهال زیتون شنگه (ریشه ای) : 7000الی 9000تومان قیمت خرید نهال زیتون شنگه (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال زیتون شنگه پایه رویشی ( (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت فروش نهال زیتون شنگه پایه رویشی (گلدانی) : از 30000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زیتون و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زیتون و شرایط وام انواع نهال زیتون با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

خرید نهال زیتون-زیتون  رقم  ماری- نهال زیتون   ماری-نهال زیتون  رقم ماری- درخت زیتون   ماری-درخت زیتون  رقم ماری- نهال یکساله 1ساله زیتون  ماری-نهال دوساله 2ساله زیتون   ماری-نهال سه ساله 3ساله زیتون   ماری-نهال سایز بزرگ زیتون   ماری-فروش نهال  زیتون ماری-خرید نهال زیتون   ماری

 

 

نهال زیتون ماری

 

تولید نهال زیتون-شاخه های به نسبت افراشته و قائمی دارد و به همین دلیل میتوانید از آن در کشت متراکم استفاده کنید. میوه آن کشیده تر و باریک تر از سایر ارقام است وبیشترین وزن میوه آن به 3 گرم میرسد. نسبت گوشت به هسته آن 5/3 به 1 است. گرچه میوه های کوچک و نامرغوبی تولید میکند ولی به علت زودرسی و آسانی تبدیل طرفداران خوبی دارد. رقمی است که به شدت خاصیت سال آوری دارد. میوه آن مناسب کنسرو سازی است. این رقم در مناطق مرطوب به بیماری لکه طاووسی خیلی حساس است.

 

 

 

کد شناسایی خرید نهال زیتون ماری : 2524

قیمت خرید نهال زیتون ماری (ریشه ای) : 7000الی 9000تومان قیمت خرید نهال زیتون ماری (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال زیتون ماری پایه رویشی ( (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت فروش نهال زیتون ماری پایه رویشی (گلدانی) : از 30000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زیتون و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زیتون و شرایط وام انواع نهال زیتون با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نهالستان زیتون-زیتون  رقم  دزفولی- نهال زیتون   دزفولی-نهال زیتون  رقم دزفولی- درخت زیتون   دزفولی-درخت زیتون  رقم دزفولی- نهال یکساله 1ساله زیتون  دزفولی-نهال دوساله 2ساله زیتون   دزفولی-نهال سه ساله 3ساله زیتون   دزفولی-نهال سایز بزرگ زیتون   دزفولی-فروش نهال  زیتون دزفولی-خرید نهال زیتون   دزفولی

 

 

نهال زیتون دزفولی

 

نهالستان زیتون موسسه تحقیقات و اصلاح و بذر نهال-احتمالا بومی ایران و از ایستگاه دزفول به ایستگاه تحقیقاتی زیتون در رودبار گیلان انتقال یافته است. از جمله زیتون های کنسروی است که میوه آن به مصرف تهیه کنسرو سیاه کشمشی می رسد. میوه ای بسیار دراز و کشیده دارد که درصد روغن آن در حدود 18- 20 درصد و وزن میوه اش 4- 10 گرم است.

 

 

 

کد شناسایی خرید نهال زیتون دزفولی : 2525

قیمت خرید نهال زیتون دزفولی (ریشه ای) : 7000الی 9000تومان قیمت خرید نهال زیتون دزفولی (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال زیتون دزفولی پایه رویشی ( (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت فروش نهال زیتون دزفولی پایه رویشی (گلدانی) : از 30000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زیتون و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زیتون و شرایط وام انواع نهال زیتون با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نهالستان زیتون جهاد کشاورزی-خصوصیات ارقام زیتون موجود در جنوب کشور

 

ارقام

زمان رسیدن 80 درصد میوه ها

شکل

وزن میوه

درصد روغن

(وزن خشک)

محلی گرگان

اواخر آبان

کشیده

5/4

56/43

خرم آباد

اواخر آبان

تخم مرغی

3/3

79/41

شنگه

نیمه آبان

کشیده

4/4

92/41

بربر

نیمه آبان

کروی

3/3

63/40

دکل

اوایل آبان

کروی

3/5

01/37

زاهدی

نیمه مهر

کروی

6

53/37

خستاوی

نیمه مهر

کروی

8/4

02/40

 

ارقام خارجی

 

فروش انواع نهال زیتون-زیتون  رقم  اسپانیایی آربکین (arbequina)- نهال زیتون   اسپانیایی آربکین (arbequina)-نهال زیتون  رقم اسپانیایی آربکین (arbequina)- درخت زیتون   اسپانیایی آربکین (arbequina)-درخت زیتون  رقم اسپانیایی آربکین (arbequina)- نهال یکساله 1ساله زیتون  اسپانیایی آربکین (arbequina)-نهال دوساله 2ساله زیتون   اسپانیایی آربکین (arbequina)-نهال سه ساله 3ساله زیتون   اسپانیایی آربکین (arbequina)-نهال سایز بزرگ زیتون   اسپانیایی آربکین (arbequina)-فروش نهال  زیتون اسپانیایی آربکین (arbequina)-خرید نهال زیتون   اسپانیایی آربکین (arbequina)

 

نهال زیتون اسپانیایی آربکین (arbequina)

 

خرید انواع نهال زیتون-درختی مقاوم نسبت به سرما و شوری است. با رشد متسز و پاکوتاه که میوه های ریزی دارد. میزا روغن آن 17-20 درصد است. رقم بسیار پر محصول است که این میزان محصول در مناطق خشک کاهش می یابد. قدرت نامیه یبالای بذرها و زود به بار نشستن آن باعث شده است تا از این رقم در تهیه پایه برای بسیاری از ارقام زیتون استفاده شود.

از ارقام دیگر اسپانیایی میتوان پیکوال (picual)، مانزانیلا (manzanilla) و آبلونگا (Oblonga) را نام برد.

 

 

کد شناسایی خرید نهال زیتون اسپانیایی آربکین : 2526

قیمت خرید نهال زیتون اسپانیایی آربکین (ریشه ای) : 7000الی 9000تومان قیمت خرید نهال زیتون اسپانیایی آربکین (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال زیتون اسپانیایی آربکین پایه رویشی ( (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت فروش نهال زیتون اسپانیایی آربکین پایه رویشی (گلدانی) : از 30000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زیتون و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زیتون و شرایط وام انواع نهال زیتون با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

هرس درخت زیتون-زیتون  رقم  ایتالیایی آسکولانا (ascoland)- نهال زیتون   ایتالیایی آسکولانا (ascoland)-نهال زیتون  رقم ایتالیایی آسکولانا (ascoland)- درخت زیتون   ایتالیایی آسکولانا (ascoland)-درخت زیتون  رقم ایتالیایی آسکولانا (ascoland)- نهال یکساله 1ساله زیتون  ایتالیایی آسکولانا (ascoland)-نهال دوساله 2ساله زیتون   ایتالیایی آسکولانا (ascoland)-نهال سه ساله 3ساله زیتون   ایتالیایی آسکولانا (ascoland)-نهال سایز بزرگ زیتون   ایتالیایی آسکولانا (ascoland)-فروش نهال  زیتون ایتالیایی آسکولانا (ascoland)-خرید نهال زیتون   ایتالیایی آسکولانا (ascoland)

 

نهال زیتون ایتالیایی آسکولانا (ascoland)

 

کوددهی درخت زیتون-درختی به صورت انبوه است با قدرت رشد زیاد و به شکل آویخته که از ارقام معروف ایتالیا به شمار میرود. واریته ای است که بیشتر برای تهیه زیتون سبز کاشته میشود. وزن میوه آن حدود 10 گرم و عملکرد روغن آن 13 درصد است. در مقابل سرما، بیماری چشم طاووسی زیتون و سل زیتون مقاوم است. رقم پر محصولی است که اگر شرایط خاک و نگهداری آن مناسب باشد هر سال به طور منظم محصول می دهد. از ارقام دیگر ایتالیایی میتوان به کارولا (carolea)، لچینو (leccino) و کوراتینا (coratina) اشاره کرد.

 

 

 

کد شناسایی خرید نهال زیتون ایتالیایی آسکولانا : 2527

قیمت خرید نهال زیتون ایتالیایی آسکولانا (ریشه ای) : 7000الی 9000تومان قیمت خرید نهال زیتون ایتالیایی آسکولانا  (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال زیتون ایتالیایی آسکولانا  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت فروش نهال زیتون ایتالیایی آسکولانا  پایه رویشی (گلدانی) : از 30000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زیتون و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زیتون و شرایط وام انواع نهال زیتون با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

آفات و بیماری های زیتون-زیتون  رقم  فرانسوی پیکولین (picholine)- نهال زیتون   فرانسوی پیکولین (picholine)-نهال زیتون  رقم فرانسوی پیکولین (picholine)- درخت زیتون   فرانسوی پیکولین (picholine)-درخت زیتون  رقم فرانسوی پیکولین (picholine)- نهال یکساله 1ساله زیتون  فرانسوی پیکولین (picholine)-نهال دوساله 2ساله زیتون   فرانسوی پیکولین (picholine)-نهال سه ساله 3ساله زیتون   فرانسوی پیکولین (picholine)-نهال سایز بزرگ زیتون   فرانسوی پیکولین (picholine)-فروش نهال  زیتون فرانسوی پیکولین (picholine)-خرید نهال زیتون   فرانسوی پیکولین (picholine)

 

نهال زیتون فرانسوی پیکولین (picholine)

 

عمر درخت زیتون-یکی از ارقام معروف فرانسوی پیکولین است. از انواع زیتون سبز به شمار میرود. درختی با قدرت متوسط، گرد و گسترده دارد. درختان پیوند شده آن در مقابل سرما بخصوص در نقاط سرماخیز مانند دره ها و نقاط پست حساس اند. اما درختان حاصل از پاجوش آن مقاومت بیشتری نشان میدهند. این رقم زود به بار مینشیند. حساسیت آن در مقابل بیماری چشم طاووسی زیتون کم، در برابر آفت مگس زیتون متوسط و در برابر تریپس بسیار ضعیف است. وزن میوه آن حدود 3 گرم و معیار روغن آن 18 درصداست. شکل میوه محدب و از یک طرف کشیده و گوشت میوه آن محکم و لطیف است. از دیگر ارقام فرانسوی میتوان به گروسانی (grossanne) ، لوکوس (luques) و لینو (lino) را نام برد.

 

 

 

کد شناسایی خرید نهال زیتون فرانسوی پیکولین : 2528

قیمت خرید نهال فرانسویی پیکولین (ریشه ای) : 7000الی 9000تومان قیمت خرید نهال زیتون فرانسویی پیکولین (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال زیتون فرانسویی پیکولین پایه رویشی ( (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت فروش نهال زیتون فرانسویی پیکولین پایه رویشی (گلدانی) : از 30000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زیتون و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زیتون و شرایط وام انواع نهال زیتون با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

نیاز آبی نهال زیتون-زیتون  رقم  آمریکایی میشن (mission)- نهال زیتون   آمریکایی میشن (mission)-نهال زیتون  رقم آمریکایی میشن (mission)- درخت زیتون   آمریکایی میشن (mission)-درخت زیتون  رقم آمریکایی میشن (mission)- نهال یکساله 1ساله زیتون  آمریکایی میشن (mission)-نهال دوساله 2ساله زیتون   آمریکایی میشن (mission)-نهال سه ساله 3ساله زیتون   آمریکایی میشن (mission)-نهال سایز بزرگ زیتون   آمریکایی میشن (mission)-فروش نهال  زیتون آمریکایی میشن (mission)-خرید نهال زیتون   آمریکایی میشن (mission)

 

 نهال زیتون آمریکایی میشن (mission)

 

نیاز آبی درخت زیتون-منشا این رقم آمریکاست که 50 درصد تولید زیتون کنسروی آن کشور را تشکیل میدهد. رقمی مقاوم به سرما و سه منظوره است؛ یعنی برای استخراج روغن، تهیه کنسرو سبز و تهیه کنسرو سیاه از آن استفادهمیشود. واریته پر محصولی است. عادت رشد ایستاده درخت آن را برای برداشت ماشینی مناسب ساخته است. مقدار روغن آن حدود 22-25 درصد و وزن میوه آن 3-4 گرم است.

 

 

 

کد شناسایی خرید نهال زیتون آمریکایی میشن : 2529

قیمت خرید نهال زیتون آمریکایی میشن (ریشه ای) : 7000الی 9000تومان قیمت خرید نهال زیتون آمریکایی میشن (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال زیتون آمریکایی میشن پایه رویشی ( (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت فروش نهال زیتون آمریکایی میشن پایه رویشی (گلدانی) : از 30000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زیتون و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زیتون و شرایط وام انواع نهال زیتون با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

زیتون  رقم  سوری (souri)- نهال زیتون   سوری (souri)-نهال زیتون  رقم سوری (souri)- درخت زیتون   سوری (souri)-درخت زیتون  رقم سوری (souri)- نهال یکساله 1ساله زیتون  سوری (souri)-نهال دوساله 2ساله زیتون   سوری (souri)-نهال سه ساله 3ساله زیتون   سوری (souri)-نهال سایز بزرگ زیتون   سوری (souri)-فروش نهال  زیتون سوری (souri)-خرید نهال زیتون   سوری (souri)

 

نهال زیتون سوری (souri)

 

منشا و مبدا اصلی آن به احتمال قوی سوریه است. این واریته در لبنان برای هر دو منظور روغنی و کنسروی کاشته میشود. وزن میوه ان 5/3 گرم و مقدار روغن میوه 20-22 درصد است. هکه ارقام سوریه خودگشن اند. با کشت آبی در سال دوم یا سوم به بار مینشیند. در مقابل خشکی مقاومت زیاد دارد اما در برابر لکه طاووسی، مگس زیتون، پژمردگی ورتیسیلیومی و گره زیتون مقاومت کم و در برابر سرما و شوری خاک مقاومت متوسطی دارد.

 

 

 

کد شناسایی خرید نهال زیتون سوری : 2530

قیمت خرید نهال زیتون سوری (ریشه ای) : 7000الی 9000تومان قیمت خرید نهال زیتون سوری (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال زیتون سوری پایه رویشی ( (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت فروش نهال زیتون سوری پایه رویشی (گلدانی) : از 30000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زیتون و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زیتون و شرایط وام انواع نهال زیتون با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

زیتون  رقم  بلادی (beladi)- نهال زیتون   بلادی (beladi)-نهال زیتون  رقم بلادی (beladi)- درخت زیتون   بلادی (beladi)-درخت زیتون  رقم بلادی (beladi)- نهال یکساله 1ساله زیتون  بلادی (beladi)-نهال دوساله 2ساله زیتون   بلادی (beladi)-نهال سه ساله 3ساله زیتون   بلادی (beladi)-نهال سایز بزرگ زیتون   بلادی (beladi)-فروش نهال  زیتون بلادی (beladi)-خرید نهال زیتون   بلادی (beladi)

 

نهال زیتون بلادی (beladi)

 

رقمی دو منظوره است که قدمت زیادی دارد. 90 درصد درختان بارور فلسطین از این رقم اند. رقمی مقاوم و سازگار است. روغن آن معطر و میوه اش ابلیت حمل و نقل خوبی دارد. در برابر سرما و خشکی ماومت زیادی دارد ولی در برابر لکه طاووسی، شوری خاک و مگس زیتون مقاومت کمی دارد.

 

 

 

کد شناسایی خرید نهال زیتون بلادی : 2531

قیمت خرید نهال زیتون بلادی (ریشه ای) : 7000الی 9000تومان قیمت خرید نهال زیتون بلادی (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال زیتون بلادی پایه رویشی ( (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت فروش نهال زیتون بلادی پایه رویشی (گلدانی) : از 30000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زیتون و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زیتون و شرایط وام انواع نهال زیتون با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

زیتون  رقم  آمیگدالیفونیا (amigdalifolia)- نهال زیتون   آمیگدالیفونیا (amigdalifolia)-نهال زیتون  رقم آمیگدالیفونیا (amigdalifolia)- درخت زیتون   آمیگدالیفونیا (amigdalifolia)-درخت زیتون  رقم آمیگدالیفونیا (amigdalifolia)- نهال یکساله 1ساله زیتون  آمیگدالیفونیا (amigdalifolia)-نهال دوساله 2ساله زیتون   آمیگدالیفونیا (amigdalifolia)-نهال سه ساله 3ساله زیتون   آمیگدالیفونیا (amigdalifolia)-نهال سایز بزرگ زیتون   آمیگدالیفونیا (amigdalifolia)-فروش نهال  زیتون آمیگدالیفونیا (amigdalifolia)-خرید نهال زیتون   آمیگدالیفونیا (amigdalifolia)

 

نهال زیتون آمیگدالیفونیا (amigdalifolia)

 

منشا آن کشور یونان است. وزن متوسط میوه آن 3-4 گرم و روغن میوه 22-24 درصد است. میوه های بزرگ و مرغوب کشیده ای دارد. رقم دو منظوره ای است که برای کنسرو سیاه و روغن از آن استفاده میشود. گوشت نرمی دارد که قابلیت نگهداری قابل توجهی ندارد. درخت آن پا کوتاه است.

 

 

 

کد شناسایی خرید نهال زیتون آمیگدالیفونیا : 2532

قیمت خرید نهال زیتون آمیگدالیفونیا (ریشه ای) : 7000الی 9000تومان قیمت خرید نهال زیتون آمیگدالیفونیا (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال زیتون آمیگدالیفونیا پایه رویشی ( (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت فروش نهال زیتون آمیگدالیفونیا پایه رویشی (گلدانی) : از 30000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زیتون و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زیتون و شرایط وام انواع نهال زیتون با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

زیتون  رقم  آیوالیک ترکیه- نهال زیتون   آیوالیک ترکیه-نهال زیتون  رقم آیوالیک ترکیه- درخت زیتون   آیوالیک ترکیه-درخت زیتون  رقم آیوالیک ترکیه- نهال یکساله 1ساله زیتون  آیوالیک ترکیه-نهال دوساله 2ساله زیتون   آیوالیک ترکیه-نهال سه ساله 3ساله زیتون   آیوالیک ترکیه-نهال سایز بزرگ زیتون   آیوالیک ترکیه-فروش نهال  زیتون آیوالیک ترکیه-خرید نهال زیتون   آیوالیک ترکیه

 

نهال زیتون آیوالیک ترکیه

 

محصولی است که به علت کیفیت عالی روغن آن عملکرد زیاد، در ترکیه بیشتر از ارقام دیگر کاشتهمیشود. واریته خودباور است که محصول فراوان و منظم همه ساله دارد.

از ارقام دیگر زیتون های ترکیه رقم کاکر که رقمی روغنی است و ازمیر که رقم کنسروی است قابل ذکرند.

 

 

 

کد شناسایی خرید نهال زیتون آیوالیک ترکیه : 2533

قیمت خرید نهال زیتون آیوالیک ترکیه (ریشه ای) : 7000الی 9000تومان قیمت خرید نهال زیتون آیوالیک ترکیه (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال زیتونآیوالیک ترکیه پایه رویشی ( (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت فروش نهال زیتون آیوالیک ترکیه پایه رویشی (گلدانی) : از 30000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زیتون و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زیتون و شرایط وام انواع نهال زیتون با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

زیتون  رقم  مانزانیلا (manzanilla)- نهال زیتون   مانزانیلا (manzanilla)-نهال زیتون  رقم مانزانیلا (manzanilla)- درخت زیتون   مانزانیلا (manzanilla)-درخت زیتون  رقم مانزانیلا (manzanilla)- نهال یکساله 1ساله زیتون  مانزانیلا (manzanilla)-نهال دوساله 2ساله زیتون   مانزانیلا (manzanilla)-نهال سه ساله 3ساله زیتون   مانزانیلا (manzanilla)-نهال سایز بزرگ زیتون   مانزانیلا (manzanilla)-فروش نهال  زیتون مانزانیلا (manzanilla)-خرید نهال زیتون   مانزانیلا (manzanilla)

 

نهال زیتون مانزانیلا (manzanilla)

 

منشا آن اسپانیاست و مصرف کنسروی دارد. میوه آن متوسط و در اسپانیا به عنوان سیب کوچک معروف است. مقدار روغن آن 15-16 درصد است. مقاومت آن به سرما متوسط و به لکه طاووسی و مگس زیتون کم است.

 

 

 

کد شناسایی خرید نهال زیتون مانزانیلا : 2534

قیمت خرید نهال زیتون مانزانیلا (ریشه ای) : 7000الی 9000تومان قیمت خرید نهال زیتون مانزانیلا  (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال زیتون مانزانیلا  پایه رویشی ( (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت فروش نهال زیتون مانزانیلا  پایه رویشی (گلدانی) : از 30000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زیتون و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زیتون و شرایط وام انواع نهال زیتون با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

زیتون  رقم  سویلانا (sevillana)- نهال زیتون   سویلانا (sevillana)-نهال زیتون  رقم سویلانا (sevillana)- درخت زیتون   سویلانا (sevillana)-درخت زیتون  رقم سویلانا (sevillana)- نهال یکساله 1ساله زیتون  سویلانا (sevillana)-نهال دوساله 2ساله زیتون   سویلانا (sevillana)-نهال سه ساله 3ساله زیتون   سویلانا (sevillana)-نهال سایز بزرگ زیتون   سویلانا (sevillana)-فروش نهال  زیتون سویلانا (sevillana)-خرید نهال زیتون   سویلانا (sevillana)

 

نهال زیتون سویلانا (sevillana)

 

این رقم گوردال، اسپانول، کوئین، ملکه اسپانیا، سویلانو نامیده میشود و رقمی کنسروی است. مقاومت آن به سرما و لکه طاووسی زیاد و به خشکی کم، به مگس زیتون متوسط و به ورتیسیلیوم حساس است.

 

 

 

کد شناسایی خرید نهال زیتون سویلانا : 2535

قیمت خرید نهال زیتون سویلانا (ریشه ای) : 7000الی 9000تومان قیمت خرید نهال زیتون سویلانا (گلدانی) : از 12000تومان

قیمت فروش نهال زیتون سویلانا پایه رویشی ( (ریشه ای) : 15000الی 25000تومان قیمت فروش نهال زیتون سویلانا پایه رویشی (گلدانی) : از 30000تومان

با سلام خدمت مشتریان گرامی خواهشمند است بجهت آگاهی از دریافت قیمت خرید نهال زیتون و یا برای اطلاع از قیمت فروش نهال زیتون و شرایط وام انواع نهال زیتون با مدیران معرفی گردیده از سوی مرجع نهال ایران - ویکی نهال ارتباط برقرار نمایید 1270623-0912 دکتر ماندگار

 

 

 

هسته زیتون-ارقام زیتون -ارقام تجاری زیتون -فروش نهال زیتون -خرید نهال زیتون -انواع نهال زیتون -بهترین رقم زیتون -فروش بذر زیتون -خرید بذر زیتون -بهترین نوع نهال زیتون -قیمت نهال زیتون -پرورش زیتون -تکثیر درخت زیتون -نهال زیتون پاکوتاه-انواع زیتون پا کوتاه-خرید نهال زیتون پاکوتاه-فروش نهال زیتون پاکوتاه-ارقام زیتون پاکوتاه-اسم انواع سماق-انواع سماق-لیست قیمت انواع نهال سماق-فروش نهال اصلاح شده زیتون -خرید نهال اصلاح شده زیتون -فروش نهال زیتون در تهران-فروش نهال زیتون در کرج-فروش نهال اصلاح شده زیتون در تهران-فروش نهال اصلاح شده زیتون در کرج-ارقام نهال زیتون -فروش نهال زیتون از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت زیتون -بهترین نوع زیتون -درخت زیتون -فروش نهال سایز بزرگ زیتون -فروش نهال بن دار زیتون -فروش درخت زیتون -خرید نهال سایز بزرگ زیتون -خرید نهال بن دار زیتون -خرید درخت زیتون -نهالستان زیتون -مرکز فروش نهال زیتون -پرورش نهال زیتون -فاصله کاشت درخت زیتون -زمان هرس درخت زیتون -پرورش درخت زیتون در گلدان-نیاز آبی درخت زیتون -نگهداری درخت زیتون در گلدان-نیاز آبی درخت زیتون -قلمه زدن درخت زیتون -انواع زیتون در ایران-نحوه نگهداری درخت زیتون -کاشت هسته زیتون -درخت زیتون زینتی--قیمت زیتون -قیمت نهال زیتون - زیتون و لاغری-نهال زیتون شناسنامه دار-تکثیر درخت زیتون -فصل برداشت زیتون -نحوه کاشت درخت زیتون -روش کاشت درخت زیتون -درخت زیتون -آموزش پیوند زدن درخت زیتون - هرس درخت زیتون -سمپاشی درخت زیتون -بیماریهای درخت زیتون -نگهداری درخت زیتون -تقویت درخت زیتون -عمر درخت زیتون -باغ زیتون -کاشت زیتون در خانه-زمان کاشت نهال زیتون -احداث باغ زیتون -قیمت زیتون -نهال زیتون -خرید نهال زیتون -ارقام نهال زیتون -شکوفه درخت زیتون -علت ریزش میوه زیتون -فاصله کاشت درخت زیتون -عکس درخت زیتون -میزان باردهی درخت زیتون -ارتفاع درخت زیتون -میزان باردهی درخت زیتون -بهترین زمان کاشت نهال زیتون -میزان باردهی درخت زیتون -آبیاری درخت زیتون -نام انواع زیتون -بهترین نهال زیتون -قیمت نهال زیتون پیوندی-مشخصات زیتون پیوندی-قیمت نهال زیتون -فروش نهال زیتون -درخت زیتون دیرگل-کاشت دانه زیتون -کاشت درخت زیتون -میزان باردهی درخت زیتون -انواع درخت زیتون -قیمت نهال زیتون اصلاح شده- زیتون میوه کدام فصل است-قیمت زیتون کنسروی-انواع نهال زیتون در ایران-قیمت نهال زیتون -نهال زیتون دیم-فروش نهال زیتون دیم-خرید نهال زیتون دیم-انواع نهال زیتون دیم-فروش نهال زیتون -باغ زیتون -قیمت نهال زیتون -قیمت نهال زیتون -روش تکثیر درخت زیتون -انواع درخت زیتون -آفات درخت زیتون -درخت زیتون کوهی-نام میوه درخت زیتون -درخت زیتون در جدول-میوه درخت زیتون در جدول