خرید نهال

امور نمایندگی ها

محوطه و فضای سبز

گلهای آپارتمانی و زینتی

نهال های غیر مثمر

نهال های مثمر

آبیاری آناناس

آبیاری آناناس

درهند آناناس به صورت دیم کشت می شود اما آبیاری های کمکی جهت افزایش محصول صورت می گیرد. نتایج تحقیقاتی باغبانی هند نشان داده که اختلاف معنی داری از نظر محصول تولیدی در تیمارهای آزمایشی هنگامی که آب قابل دسترس موجود در خاک به ترتیب 25 و 100-80 درصد بوده وجود نداشته است . لذا 6-4 بار آبیاری در ماه های گرم سال کافی خواهد بود. آناناس در شرایط طبیعی تحمل استرس های آبی بلند مدت را دارد که البته در این حالت اندازه میوه کوچک و فاقد بازار پسندی لازم می باشد . میزان پتانسیل تبخیر در آناناس در شرایط طبیعی تحمل استرس های آبی بلند مدت را دارد که البته در این حالت اندازه میوه کوچک و فاقد بازار پسندی لازم می باشد. میزان پتانسیل تبخیر در آناناس روزانه حدود 5/4 میلیمتر است . یک برنامه منظم آبیاری باعث می شود تا گیاه برای گل انگیزی به روش شیمیایی ،از نظر اندازه و رشد رویشی در مدت زمان تعیین شده به حد مناسبی از رشد برسد. سیستم های آبیاری مورد استفاده شامل آبیاری بارانی و آبیاری قطره ای است . این روش ها باعث کوتاه شدن دوره محصول دهی می شود و می توان در این نع آبیاری ، از کود ها و نماتدکش ها در آب آبیاری استفاده کرد. تلفات گیاه در این روش ها بسیار کم بوده و استفاده از نماتدکش ها به این روش نقش مهمی در زنده ماندن نهال ها دارند. در سیستم آبیاری قطره ای ،یک قطره چکان برای دو گیاه کفایت می کند.